24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Καρδίτσας

Η πρώτη συνεδρίαση του νεοσύστατου Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) του Δήμου Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουνίου στο Δημαρχείο της πόλης. 

Στη πρώτη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και της προσφυγικής κοινότητας της περιοχής και τέθηκαν οι πρώτες γραμμές της μελλοντικής λειτουργίας του ΣΕΜΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των κοινοτήτων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους προς τον Δήμο και την τοπική κοινωνία της Καρδίτσας για τον τρόπο με τον οποίο τους έχουν υποδεχθεί αλλά και για τη σύσταση του ΣΕΜΠ που προβλέπει τη θεσμική εκπροσώπησή τους με σκοπό τον συντονισμό μεταξύ αυτών και επίσημων φορέων της πόλης για την ανάδειξη και επίλυση των θεμάτων που τους αφορούν.

Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση και λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων προβλέπεται από το αρ. 79 του Ν. 4555/2018, που αντικατέστησε την παρ. 1 του αρ. 78 του Ν. 3852/2010 (Α΄87). Τα ΣΕΜΠ αποτελούνται από 11 μέλη εκ των οποίων οι 6 είναι δημοτικοί σύμβουλοι και οι 5 εκπρόσωποι προσφυγικών/μεταναστευτικών κοινοτήτων ενώ ο ρόλος τους είναι γνωμοδοτικός προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι τελικοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου της αριθ. πρωτ 375/31-03-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του Σχεδίου (κωδ. ΣΕ-8) με τίτλο «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρακτικό Aνάρτησης

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

 

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., μετά την Α.Π. 23844/11-03-2022 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/15-04-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως Διαχειριστής Φορέας

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου για το Σχέδιο (κωδ. ΣΕ-8) με τίτλο «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», συνολικής διάρκειας έως 24 μηνών από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Δικαιούχοι φορείς του Σχεδίου είναι οι Δήμοι: Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά έναν / μία (1) ΠΕ Κοινωνικό Λειτουργό για 10 νοικοκυριά ωφελούμενων - αστέγων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στην Καρδίτσα, Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (1ος όροφος), Τ.Κ. 43132, μέχρι τη Παρασκευή 29/04/2022 και ώρα 15:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Φάκελοι που θα πρωτοκολληθούν μετά την καταληκτική προθεσμία, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες: κα. Κοσπεντάρη Μαρίνα, στα τηλ. 24410-42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 


Σχετικά αρχεία:

Αναλυτική Πρόσκληση: Αρχείο [PDF 597KB]

Αίτηση υποψηφιότητας: Αρχείο [DOC 129KB]

Υπεύθυνη Δήλωση: Αρχείο [DOC 134KB]


 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου της αριθ. πρωτ 375/31-03-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του Σχεδίου (κωδ. ΣΕ-8) με τίτλο «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρακτικό Aνάρτησης

Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Συνάντηση του Δημάρχου Παλαμά με την ΑΝΚΑ ΑΕ ενόψει της νέας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής LEADER/CLLD

Σε συνέχεια του πλάνου συνεργασίας που είχε αποφασιστεί στις 12-03-2022 στην 1η συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Παλαμά κ. Σακελλαρίου Γεωργίου και του νέου Γενικού Διευθυντή της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κ. Σακελλαρίου Ευάγγελου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχεδιασμό της νέας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής LEADER/CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027, στην οποία συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Μπανάσος Κων/νος και Καρακώστας Δημήτριος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάρκου κ. Νταβατζίκος Άγγελος καθώς και ο Συντονιστής LEADER της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κ. Ντανοβασίλης Παναγιώτης.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μάρκου που διαμορφώθηκε ως χώρος έκθεσης ιστορικού και λαογραφικού υλικού στο προηγούμενο LEADER, με σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών ή περιβαλλοντικών δράσεων προς όφελος των κατοίκων και ιδιαίτερα των νεαρότερων ηλικιών με σκοπό τη βελτίωση τη ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κοινότητας αλλά και πιθανή προσέλκυση επισκεπτών.

Συζητήθηκε, επίσης, η πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD στην περιοχή του Δήμου, καθώς έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ήδη 16 ιδιωτικές επενδύσεις / παρεμβάσεις συλλόγων προϋπολογισμού 1,67 εκατ. Ευρώ.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι έχουν εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης τα έργα ‘’Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά’’ και ‘’Αναβάθμιση Εκθεσιακού Χώρου στοιχείων Αγροτικής Κληρονομιάς’’ στην Ιτέα, ενώ αναμένεται και η έναρξη υλοποίησης του λευκώματος «Δήμος Παλαμά: Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού», έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου.

O Δήμαρχος κ. Σακελλαρίου Γ. έκλεισε τη συνάντηση με τη διαβεβαίωση ότι έχει ανοίξει νέα σελίδα συνεργασίας μεταξύ Δήμου και της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στη συνεργασία για την έναρξη υλοποίησης του φιλόδοξου κοινωνικού προγράμματος ‘’Στέγαση και Εργασία για Αστέγους’’, ενώ το προσεχές διάστημα προγραμματίζεται συνάντηση και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Παλαμά.

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.