24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  «Επιχορήγηση της ΑΝΚΑ για τη λειτουργία Κέντρου υποστήριξης επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας»

 

  

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (3) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου «Επιχορήγηση της ΑΝΚΑ για τη λειτουργία Κέντρου υποστήριξης επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας», στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., που εδρεύει στην Καρδίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση Πρόσκλησης ΣΟΧ 1/2022 [PDF 460 KB]

Παράρτημα (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ [PDF 196 KB]

Παράρτημα (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ [PDF 356 KB]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) [PDF 620 KB]

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση [DOC 139 KB] / [PDF 176.55 KB]

 

 

Αρχίζει η στεγαστική αποκατάσταση των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Αρχές Σεπτεμβρίου θα υπογραφούν τα πρώτα συμφωνητικά μίσθωσης κατοικιών για τους ωφελούμενους του εγκεκριμένου Σχεδίου (κωδ. ΣΕ - 8) με τίτλο “Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Π.Ε. Καρδίτσας – ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΕΚ” στο πλαίσιο του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους”. Η μίσθωση των κατοικιών θα γίνει για δυο χρόνια με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Μετά την μετάβαση των ωφελούμενων – αστέγων σε αυτόνομες και αξιοπρεπείς μορφές διαβίωσης θα γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, προκειμένου να διερευνηθούν οι τρόποι υποστήριξης κάθε νοικοκυριού (ψυχολογική ενδυνάμωση, ενίσχυση δεξιοτήτων / κλίσεων και εργασιακή επανένταξη) ώστε να μπορέσουν μελλοντικά ν΄ αυτονομηθούν και ν΄ ανταποκριθούν επάξια σε προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με συνεργασία των Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας. Οι Δήμοι της Π.Ε Καρδίτσας είναι οι δικαιούχοι φορείς του Προγράμματος, ενώ την διαχείρισή του ανέλαβε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Η άριστη συνεργασία μεταξύ των Δήμων για την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένεται να λειτουργήσει ιδιαίτερα ενισχυτικά προς την κατεύθυνση της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής που έχουν αναπτύξει οι Δήμοι της Π.Ε Καρδίτσας, προκειμένου ν΄ αντιμετωπίσουν τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των πολιτών που εντάσσονται στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, ως απόρροια της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί και έχει επιδράσει στην ψυχολογική επιβάρυνση και στην ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας πολλών ατόμων.

Εκτός όμως, από την πρωτοβουλία των Δήμων για την ανάπτυξη “κοινού μετώπου” αντιμετώπισης του φαινομένου της ύπαρξης αστέγων και διαβιούντων σε ιδιαίτερα ακατάλληλες συνθήκες, θεωρείται εξίσου σημαντική και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου τοπικού πληθυσμού, κυρίως των εργοδοτών, ώστε να επιτευχθεί πιο εύκολα η αποδοχή και η ομαλή κοινωνικοποίηση των ευάλωτων αυτών συμπολιτών μας.

Ολοκληρώθηκε η 32η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑN.KA A.E.

                                 

Την 32η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. την 18η Ιουλίου 2022 άνοιξε με την εναρκτήρια ομιλία του ο Προέδρος του Δ.Σ. κος Τσιάκος Βασίλειος, ο οποίος τόνισε τη διαχρονική στήριξη των φορέων – μετόχων στην αποστολή της εταιρείας καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία όλη την προηγούμενη δύσκολη χρονιά.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (ποσοστό συμμετοχής 72,62%) διεξήχθη μέσα σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα υπό την Προεδρία του κου Μυλωνά Αριστοτέλη.

Ο Γενικός Διευθυντής κος Σακελλαρίου Ευάγγελος αφού έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του έργου της εταιρείας το 2021 και του Προγράμματος Δράσης του 2022, τόνισε τη σημασία της τροποποίησης του Καταστατικού ώστε η Εταιρία να μπορεί να λειτουργήσει ως Φορέας Διαχείρισης και Προώθησης της Π.Ε. Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού για λογαριασμό των φορέων της περιοχής.

Ο Γ.Δ. επισήμανε τη σημαντική δουλειά που έγινε στο πρόγραμμα LEADER με την ενίσχυση 93 ιδιωτικών επενδύσεων και δημοσίων έργων, στο ΕΣΤΙΑ 2021 με τη φιλοξενία 400 αιτούντων διεθνούς προστασίας καθώς και στα ευρωπαϊκά έργα με αιχμή το πρόγραμμα YES! στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες σε νέους 18-29 ετών.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών κος Γανιάς Βασίλειος ενημέρωσε τους μετόχους ότι ο κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε σε 1,5 εκατ. Ευρώ, βελτιώνοντας περαιτέρω την οικονομική θέση της Εταιρείας και διατηρώντας 39 θέσεις εργασίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού υψηλών προσόντων στην παρούσα δύσκολη συγκυρία.

Στις τοποθετήσεις τους επί των πεπραγμένων οι μέτοχοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρεία, αναγνωρίζοντας το έργο της που έχει θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην περιοχή.

Σε παρέμβασή του ο πρώην Γ.Δ. κος Μπέλλης Βασίλειος επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ως του ικανού και αποτελεσματικού αναπτυξιακού φορέα που συντονίζει και καθοδηγεί τις αναπτυξιακές διαδικασίες στην περιοχή σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα :

 • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και η Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. – Πρόγραμμα Δράσης 2022.
 • Η απαλλαγή μελών του Δ.Σ. καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.
 • Ο καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.
 • Η τροποποίηση του Άρθρου 3 «ΣΚΟΠΟΣ – ΕΡΓΟ» και του Άρθρου 23 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ο όροφο.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.