24410 42363 26345   24410 71636

 
 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην  εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερα στην ανάπτυξη του Νομού Καρδίτσας και εφόσον της ζητηθεί και άλλων περιοχών της Ελλάδος.

1.     Έργο της εταιρίας είναι :

1) Η τεχνική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), και της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησηςτων συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, των αναπτυξιακών συνδέσμων, των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν οι παραπάνω φορείς.

2) Η τεχνική υποστήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων του Νομού Καρδίτσας καθώς και των επιχειρήσεων και των άλλων νομικών προσώπων που συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν.

3) Η τεχνική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενημέρωση, πληροφόρηση και οργάνωση αυτών, η ενθάρρυνση λειτουργίας και επέκτασης βιώσιμων μονάδων, η προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και γενικά στα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού.

4) Η τεχνική υποστήριξη Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και γενικά η υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο της τοπικής ανάπτυξης.

5) Η ανάληψη από τομείς του Δημοτικού τομέα ερευνών, μελετών, επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών και την τοπική ανάπτυξη.

6) Ο συντονισμός των αναπτυξιακών προγραμμάτων των φορέων προγραμματισμού και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους.

7) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε είδους διακρίσεων.

8) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης του ορεινού όγκου ή της πεδινής περιοχής, προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και κάθε είδους προγραμμάτων που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης των μετόχων της εταιρίας.

9) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

10) Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

11) Η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων, κοινωνικών δράσεων, υπηρεσιών και προμηθειών.

2.     Η εταιρία για να πραγματοποιήσει το σκοπό της μπορεί :

1) Να διενεργεί έρευνες και να εκπονεί κοινωνικοοικονομικές και άλλες μελέτες είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από ανάθεση από τους φορείς της παρ.1 αυτού του άρθρου.

2) Να συγκεντρώνει και τεκμηριώνει στοιχεία νομοθεσίας, μελέτες, έντυπα και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό που έχει σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση τη συνεταιριστική οργάνωση και τοπική ανάπτυξη.

3) Να παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στους τοπικούς φορείς της παρ.1 αυτού του άρθρου.

4) Να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στο σκοπό της, προς τους τοπικούς φορείς της παρ.1 αυτού του άρθρου μετά από αίτησή τους ή προς άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα αν αυτό προβλέπεται από σχετική διάταξη του νόμου ή δικαστική απόφαση.

5) Να αναλαμβάνει την υποβοήθηση με πληροφοριακό υλικό και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών που συμμετέχουν σε συμβούλια ή Επιτροπές του Δημοσίου τομέα ή σε άλλα συλλογικά όργανα καθώς και την υποβοήθηση φορέων της παρ.1 αυτού του άρθρου στην επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, προδιαγραφών και άλλων κειμένων που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση και τοπική ανάπτυξη.

6) Να αναλαμβάνει την υποβοήθηση φορέων του εδ.1 της παρ.1 αυτού του άρθρου, στην εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων, στη σύνταξη τευχών διαγωνισμών και συμβάσεων, στην αξιολόγηση προσφορών και γενικά στην υλοποίηση τεχνικών έργων τους.

7) Να αναλαμβάνει την υποβοήθηση των φορέων του εδ.1 της παρ.1 αυτού του άρθρου, στην εκπόνηση μελετών με αντικείμενο την οργανική σύνδεση των τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών με αντίστοιχες κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες και ευρύτερα την ολόπλευρη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής τους.

8) Να εκπονεί κλαδικές μελέτες και ιδιαίτερα για αρμοδιότητες που ανήκουν στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α.

9) Να υποβοηθά την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και των επενδύσεων της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών αναλαμβάνοντας τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας με αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων, την υποβοήθηση του σχεδιασμού και της επίβλεψης κατασκευής των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, την αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού και την οργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

10) Να συντάσσει τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, να διερευνά τους τομείς και κλάδους στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα από τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα από Ο.Τ.Α. και συνεταιριστικές οργανώσεις και να ενημερώνει με τα απαραίτητα στοιχεία όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τοπικές παραγωγικές πρωτοβουλίες στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας.

11)  Να αναλαμβάνει την οργάνωση των παραπάνω αναφερόμενων φορέων του εδ.1 της παρ.1 αυτού του άρθρου.

12)  Να αναλαμβάνει τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της πληροφορικής στην τοπική αυτοδιοίκηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του εδ.1 της παρ.1 αυτού του άρθρου.

13)  Να συντάσσει επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και να υλοποιεί είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό την ενημέρωση και τη διαρκή επιμόρφωση στελεχών των φορέων του εδ.1 της παρ.1 αυτού του άρθρου.

14)  Να πραγματοποιεί εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων) με θέματα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, τη συνεταιριστική οργάνωση και την τοπική ανάπτυξη και να αξιοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πληροφόρηση των αιρετών, των υπαλλήλων, φορέων των φορέων (εδ.1 παρ.1)και των πολιτών.

15)  Να αναλαμβάνει έρευνες, μελέτες ή άλλες εργασίες που της αναθέτουν οι μέτοχοι της εταιρίας.

16)  Προσεγγίζει, ενημερώνει, ευαισθητοποιεί, ενεργοποιεί τους απειλούμενους / νες από κοινωνικό αποκλεισμό, ασκεί συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη (όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο κ.ο.κ.), παρέχει εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων, πληροφορεί για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα, υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα της γυναικεία (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων), παρακολουθεί τους επωφελούμενους τόσο, κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας, παρεμβαίνει συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων, αναπτύξει δίκτυα με επιχειρήσεις, φορείς, ενεργοποιεί εθελοντές, κινητοποιεί για ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, διοργανώνει ημερίδες / συνέδρια, συλλέγει, δημιουργεί και διανέμει έντυπα και ενημερωτικό υλικό, αναζητά και διαχέει πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, του τοπικού τύπου και των ΜΜΕ, συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα.

17)  Να ασκεί κάθε μορφής δραστηριότητα που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρίας.

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

Βρείτε μας στο χάρτη

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.