24410 42363 26345   24410 71636

 
  • INTERGEN

    « INTERGEN » - 2020-1-FR01-KA204-079881 έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  • INTERGEN EN

    To «INTERGEN» - 2020-1-FR01-KA204-079881 has been financed with the support of the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  • 1
  • 2

Περίληψη Έργου   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus + στοχεύει στην ανάπτυξη του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων, επιτρέποντας στους ενήλικες να εξασφαλίζουν ικανοποιητική και παραγωγική απασχόληση σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Η Upskilling Pathways αναφέρει ότι σχεδόν το 20% των ενηλίκων Ευρωπαίων έχουν προβλήματα στη βασική ανάγνωση, στη γραφή, στους υπολογισμούς και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή ζωή. Το επίπεδο αυτών των ικανοτήτων πιστεύεται ότι έχει άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής τους. 

Η ανάπτυξη του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στις εργασιακές πρακτικές. Ο αντίκτυπος αυτός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τα επόμενα 10 χρόνια, εξαφανίζοντας το 50% των θέσεων εργασίας χαμηλής ειδίκευσης, καθώς οι εργαζόμενοι αντικαθίστανται από μηχανήματα. Κατά συνέπεια, οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση θα δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ακόμη πιο περίπλοκο όταν εξετάζει κανείς τον αντίκτυπο των διακρίσεων, της γήρανσης και του Covid-19. 

Επομένως, οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

Η εργασία είναι σημαντική για το κάθε άτομο. Έχει σημασία γιατί ο καθένας μας πρέπει να στηρίξει τον εαυτό του και την οικογένειά. Η εργασία διαμορφώνει την κοινωνική θέση, παρέχει ευκαιρίες δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων καθώς επίσης μπορεί να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα και να συμβάλει στην ατομική ταυτότητα. 

Η ιδέα για το Έργο INTERGEN προήλθε εν μέρει από συζητήσεις που έγιναν στο συνέδριο για το «Μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ)», που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 11-13 Νοεμβρίου 2019. Εν μέρει από τα αποτελέσματα μιας πιλοτικής διαγενεακής μελέτης στην Ισλανδία καθώς επίσης και από παρατηρήσεις ότι οι ενήλικες μαθητές με χαμηλή ειδίκευση και στα δύο άκρα του ηλικιακού φάσματος αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για εύκολη πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης αλλά και στην αγορά εργασίας. 

Υπάρχει επομένως ένα κενό μεταξύ της μάθησης που απαιτείται από αυτές τις ομάδες-στόχου για την ανάπτυξη τυπικών & / ή μη-τυπικών προσόντων - ικανοτήτων συγκριτικά με τα προσόντα που διαθέτουν σήμερα.

Αντίκτυπος

Ο αντίκτυπος του έργου θα γίνει σε 5 επίπεδα: 

+ Στον αριθμό των Οργανισμών που προσφέρουν βασικές δεξιότητες μεταξύ γενεών και ανάπτυξη σταδιοδρομίας για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση

+ Στην ανισότητα των ευκαιριών μάθησης για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες μαθητές διαφορετικών ηλικιών

+ Στην κοινωνική συνοχή και την μείωση των διακρίσεων λόγω ηλικίας καθώς και τα στερεότυπα των ηλικιακών διακρίσεων για ηλικιωμένα άτομα.

+ Στο επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό των συμμετεχόντων, αυξάνοντας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας

+ Στην ικανοποίηση των εργοδοτών λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας δυνητικών υπαλλήλων με τις δεξιότητες που απαιτούν, αυξάνοντας έτσι τον βαθμό προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες 

Το κύριο μέλημά μας θα είναι οι χαμηλά ειδικευμένοι, άνεργοι ενήλικες μαθητές ηλικίας 18-30 & 50+, αλλά οι πόροι μας θα είναι προσαρμόσιμοι και σε άλλες κατηγορίες ενηλίκων μαθητών, καθώς και για χρήση σε χώρες που δεν συμμετέχουν ενεργά στο έργο, αυξάνοντας έτσι δραστικά τον αντίκτυπο του Έργου. 

Οι εταίροι του INTERGEN πιστεύουν ότι τα προβλήματα των ενηλίκων μαθητών στην ανάπτυξη των βασικών τους ικανοτήτων και στην εξασφάλιση της απασχόλησης είναι πιθανό να αυξηθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια. Η πανδημία του COVID-19 περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση. Ως εκ τούτου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για καινοτόμες λύσεις, όπως αυτές που σχεδιάζουμε μέσα από το Έργο. 

Σύμφωνα με τα λόγια του Georg C. Lichtenberg, «Δεν μπορώ να πω αν τα πράγματα θα βελτιωθούν με την αλλαγή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να αλλάξουν για να βελτιωθούν». Αυτό το ρητό θα εξετάσουμε μέσω του προγράμματος INTERGEN.

 

Υλοποίηση / Παραδοτέα

Στο Έργο INTERGEN συμμετέχουν 8 Εταίροι από 7 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ που στοχεύουν να καλύψουν αυτό το κενό δημιουργώντας 4 παραδοτέα που θα οδηγούν σε ένα «win-win» σενάριο, τόσο για τις νέες ηλικίες όσο και για τους 50+. Οι δύο ομάδες στόχου έχουν δεξιότητες και γνώσεις που η μία ομάδα χρειάζεται από την άλλη για να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αρχικά, θα ερευνηθεί και θα σχεδιαστεί το INTERGEN BRIDGE MODEL, το οποίο θα υποστηρίξει τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης μέσω της διαγενεακής μάθησης, επιτρέποντας σε νέους & πρεσβύτερους ενήλικες που δεν εργάζονται να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να αναπτύξουν αμοιβαίο σεβασμό. Επιπρόσθετα, θα σχεδιαστούν ευκαιρίες απόκτησης βασικών ικανοτήτων, ψηφιακών δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ομάδων στόχου. Τέλος, θα ληφθούν υπόψη οι πολιτισμικές διαφορές και οι ενδεχόμενες ειδικές ανάγκες των χωρών των εταίρων και θα παραχθεί ένα προσαρμόσιμο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αποτελεσματικότερη εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Θα δημιουργηθεί παιδαγωγικό υλικό για εργατικά κέντρα και κέντρα υποστήριξης εργασίας, κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτές ενηλίκων και ιδρύματα που να έχουν ως βάση τους μοντέλο «Community of Practice» για θα εφαρμοστεί το INTERGEN BRIDGE MODEL με ενδιαφέροντες, διαδραστικούς τρόπους κατάλληλους και για τις δύο ομάδες-στόχου. 

Θα αναπτυχθούν ενότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων που θα είναι κατάλληλες και για τις δύο ομάδες στόχου και θα χαρακτηρίζονται από μια καινοτόμο μεθοδολογία βασισμένη σε ομότιμους (peer-leaning-based). 

Τέλος, θα δημιουργηθούν διαδικτυακά σεμινάρια για τη σύνδεση της μάθησης του προγράμματος INTERGEN με άλλα εργαλεία της ΕΕ, όπως το βιογραφικό Europass, με οποία γίνεται καλύτερη παρουσίαση των ικανοτήτων σε πιθανούς εργοδότες και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

6 πιλοτικές μελέτες σε 6 χώρες-εταίρους θα δοκιμάσουν εκτενώς το υλικό του Έργου INTERGEN, με την εμπλοκή 30 συμμετεχόντων από κάθε ηλικιακή ομάδα-στόχο και 10 οργανισμών - φορέων. Συμπληρωματικά, ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων θα προέρχεται από μειονεκτική κοινωνικοοικονομική καταγωγή. 

Αυτοί οι πόροι θα είναι ανοιχτού κώδικα, θα είναι διαθέσιμοι στις 7 γλώσσες του έργου και θα είναι διαθέσιμοι μέσω του ιστότοπου του Έργου INTERGEN.

Ενημερωτικά Δελτία

------------------------------------------------

Οκτώβριος 2020 - INTERGEN Ενημερωτικό Δελτίο 1

Ιούνιος 2021 - INTERGEN Ενημερωτικό Δελτίο 2

Μάϊας 2022 - INTERGEN Ενημερωτικό Δελτίο 3

Νοέμβριος 2022 - INTERGEN Ενημερωτικό Δελτίο 4

Μάρτιος 2023 - INTERGEN Ενημερωτικό Δελτίο 5

 

 

 

Εργαστήρι

------------------------------------------------ 

Ιανουάριος 2023  - INTERGEN : Εργαστήριο Αξιολόγησης

 

 

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.