24410 42363 26345   24410 71636

  • e-Σταυροδρόμι

    Ένας Ιστοχώρος υποδοχής για νεοαφιχθέντες στην Καρδίτσα καθώς και για όσους αναζητούν πληροφορίες για την περιοχή μας και τις συνθήκες διαβίωσης εδώ.
  • 1

e-Stavrodromi


ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΜΑΣ!


Το "Σταυροδρόμι" ήταν ένα Διαπολιτισμικό Κέντρο που άνοιξε τις πόρτες του στις 12 Απριλίου του 2019 στην Καρδίτσα με στόχο τόσο να υποστηρίξει τις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες στην εξασφάλιση των βασικών αναγκών προσαρμογής και ένταξής τους στην πόλη μας όσο και να τις φέρει πιο κοντά στην ελληνική, τοπική κοινωνία και πραγματικότητα.

Το Κέντρο δημιουργήθηκε ως φυσικός χώρος υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στην πόλη της Καρδίτσας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ESTIA» με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες μέσω χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και συνέχισε τη λειτουργία του έως το τέλος του 2022 κατόπιν σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου («ESTIA» 2021,2022). Η δε διακοπή του Προγράμματος «ESTIA» συμπαρέσυρε τη δράση του Διαπολιτιστικού Κέντρου, το οποίο αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του στις 31/12/2022.

Επί τέσσερα (4) συναπτά έτη το Κέντρο αποτελούσε χώρο αναφοράς για τους «ξένους» που ζούσαν στην πόλη μας. Μάλιστα, οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες του Κέντρου είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να εξοικειώνονται μέσα από αυτές με τον ελληνικό τρόπο ζωής. Η δε συνεργασία με άλλες οργανώσεις και τοπικούς φορείς διευκόλυνε σημαντικά την πρόσβαση των νεοαφιχθέντων σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες κι αγαθά και την κοινωνική συμπερίληψη τους.

Η τεχνογνωσία των στελεχών της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., η εμπειρία των τοπικών φορέων και η κουλτούρα συνεργατισμού που είναι διάχυτη στην πόλη μας στο πλαίσιο του τοπικού Οικοσυστήματος Συνεργατισμού κατά τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οδήγησε στην απόφαση το «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ» να μετεξελιχθεί σε e-STAVRODROMI. Έτσι, λοιπόν, σχεδόν ενάμιση έτος μετά το κλείσιμο του φυσικού χώρου, η εμπειρία και η πληροφορία που συσσωρεύτηκε κατά τα χρόνια λειτουργίας του, μεταφέρεται σε online περιβάλλον. Στον νέο αυτό διαδικτυακό χώρο φιλοδοξούμε να διευκολύνουμε την παροχή κρίσιμων πληροφοριών για την περιοχή μας σε νεοαφιχθέντες με τη σφαιρική έννοια του όρου, δηλαδή είτε πρόκειται για ημεδαπούς είτε για μέλη προσφυγικών/μεταναστευτικών κοινοτήτων, που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο μας και τις συνθήκες διαβίωσής εδώ. Ευχόμαστε να αγκαλιάσετε το νέο μας εγχείρημα όπως κάνατε και με τον φυσικό μας χώρο! Έχει γίνει με το ίδιο μεράκι παρά την απουσία φυσικής παρουσίας.


WELCOME TO OUR INTERCULTURAL SITE!


"Stavrodromi” (meaning “Crossroads" in English) was an Intercultural Center that opened its doors on April 12, 2019 in Karditsa with the aim of supporting the refugee and immigrant communities in ensuring their basic settlement and integration needs in our city, as well as bringing them closer to the Greek local society and reality. 

The Center was created as a physical infrastructure for refugees and immigrants in the city of Karditsa, within the framework of the "ESTIA" Program with the support of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), receiving funding from the European Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and continued its operation until the end of 2022, following a relevant contract with the Ministry of Migration and Asylum ("ESTIA" 2021,2022). The interruption of the "ESTIA" Program impacted on the action of the Intercultural Center, which was actually forced to cease its operations by the end of 2022. 

The Center was a place of reference for the "newcomers" living in our city, for a period of four consecutive years. Throughout that period, the younger and older visitors of the Center had the opportunity to take part in educational, cultural and recreational activities, familiarizing themselves with the Greek way of life. The cooperation with other organizations and local agencies significantly facilitated the access of “newcomers” to basic social services and goods and their social inclusion. 

The know-how of AN.KA S.A., the experience of local entities and the ethos of cooperation that is widespread in our city within the framework of the local Cooperation Ecosystem according to the principles of the Social and Solidarity Economy, led to the decision to evolve "STAVRODROMI" into e-STAVRODROMI. So, almost a year and a half after the closure of the physical infrastructure, the experience and information accumulated during its years of operation, is now transferred to an online environment. In this new online space, we aspire to facilitate the provision of critical information about our region to “newcomers” in the broader sense of the term, regardless of nationality, color, religion, political, racial or linguistic particularities or other categorizations, who wish to get to know our place and living conditions. We hope you embrace our new venture as you have embraced our physical infrastructure! It has been created with the same passion.


BIENVENUE SUR NOTRE SITE INTERCULTUREL!


Stavrodromi (c'est-à-dire “carrefour” en français) est un centre interculturel qui a ouvert ses portes le 12 avril 2019 à Karditsa dans le but de soutenir les communautés de réfugiés et d'immigrants en assurant leurs besoins fondamentaux en matière d'installation et d'intégration dans notre ville, ainsi qu'en les rapprochant de la société locale et de la réalité grecque.

Le Centre a été créé en tant qu'infrastructure physique pour les réfugiés et les immigrants dans la ville de Karditsa, dans le cadre du programme "ESTIA" avec le soutien de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), recevant un financement du Fonds Européen pour l'Asile, la Migration et l'Intégration (AMIF) et a continué son fonctionnement jusqu'à la fin de 2022, suite à un contrat pertinent avec le Ministère de la Migration et de l'Asile ("ESTIA" 2021,2022). L'interruption du programme "ESTIA" a eu un impact sur l'action du Centre interculturel, qui a été contraint de cesser ses activités à la fin de l'année 2022.

Le Centre a été un lieu de référence pour les "nouveaux arrivants" vivant dans notre ville, pendant une période de quatre années consécutives. Tout au long de cette période, les visiteurs du Centre, jeunes et moins jeunes, ont eu l'occasion de participer à des activités éducatives, culturelles et récréatives, et de se familiariser avec le mode de vie grec. La coopération avec d'autres organisations et agences locales a considérablement facilité l'accès des "nouveaux arrivants" aux services et biens sociaux de base et leur intégration sociale.

Le savoir-faire d'AN.KA S.A., l'expérience des entités locales et l'esprit de coopération répandu dans notre ville dans le cadre de l'écosystème de coopération locale selon les principes de l'économie sociale et solidaire, ont conduit à la décision de faire évoluer " Stavrodromi " vers e- Stavrodromi. Ainsi, près d'un an et demi après la fermeture de l'infrastructure physique, l'expérience et l'information accumulées au cours de ses années de fonctionnement sont désormais transférées dans un environnement en ligne. Dans ce nouvel espace en ligne, nous aspirons à faciliter la fourniture d'informations essentielles sur notre région aux "nouveaux arrivants" au sens large du terme, sans distinction de nationalité, de couleur, de religion, de particularités politiques, raciales ou linguistiques ou d'autres catégorisations, qui souhaitent apprendre à connaître notre lieu et nos conditions de vie. Nous espérons que vous accueillerez notre nouvelle initiative comme vous avez accueilli notre infrastructure physique! Elle a été créée avec la même passion. 

 

 

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.