24410 42363 26345   24410 71636

Αποτελέσματα

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Αιτήσεις Στήριξης

 

top

 

Υποβληθείσες Αιτήσεις Στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα

 

 

Με τη σημαντική συμμετοχή ΟΤΑ, φορέων και συλλόγων ολοκληρώθηκε η 1η πρόσκληση πράξεων δημόσιου χαρακτήρα του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ

Στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Ν. Καρδίτσας συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 1.375.000,00 €, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα, 30 αιτήσεις στήριξης από ΟΤΑ, συλλόγους και φορείς με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 2.515.623,17 €, σχεδόν διπλάσιο της διαθέσιμης Δ.Δ.

 

1η Πρόσκληση Δράσης 19.2.4 Αριθμός
Αιτήσεων
Στήριξης
Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη Ποσοστό (%) κάλυψης διαθέσιμης Δ.Δ.

Κωδικός / Τίτλος

Υποδράσης

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 2 80.000,00 331.000,00 413,75%
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία) 1 90.000,00 89.999,99 100,00%
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) 6 945.000,00 1.466.400,00 155,17%
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 3 60.000,00 116.050,85 193,42%
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό - οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου -μύλοι, γεφύρια)
18 200.000,00 512.172,33 256,09%
Σύνολο 30 1.375.000,00 2.515.623,17 182,95%Αναλυτικά στοιχεία των αιτήσεων στήριξης :  

Μετά την αποστολή εντός 10ημέρου των φυσικών φακέλων στα γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης σε επίπεδο επιλεξιμότητας και βαθμολογικής κατάταξης. Στη συνέχεια θα διαμορφωθούν οι προσωρινοί και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά υποδράση (με τις εγκρινόμενες, επιλαχούσες και απορριπτόμενες αιτήσεις) και θα ακολουθήσει η έκδοση απόφασης ένταξης των έργων δημοσίου χαρακτήρα της δράσης 19.2.4.

Παράλληλα, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, έχει υποβάλλει προς έγκριση το σχέδιο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα με διαθέσιμο προϋπολογισμό Δ.Δ. 3.475.000,00 €, η οποία εκτιμάται ότι θα δημοσιοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.


 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης

 

top

 

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης Αιτήσεων Στήριξης

της 1ης πρόσκλησης για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δειγματοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης από την ΕΥΔ του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, η ΟΤΔ δημοσιοποιεί :

 

τον Προσωρινό Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π CLLD/LEADER για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα.

 

D19.2.4 Prosklisi M2998564 Prosorina

(αρχείο PDF)

Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να δουν το αποτέλεσμα της αναλυτικής αξιολόγησης μέσω του ΟΠΣΑΑ χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς που έχουν ήδη λάβει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίηση του θα προέλθει ύστερα από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση

Κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν (με αποδεικτικό παραλαβής) την σχετική ενημερωτική επιστολή της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Η διαδικασία που αφορά τις ενδικοφανείς προσφυγές είναι η εξής:

Ο δικαιούχος υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ την προσφυγή του επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση. (αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της μέσω του ΟΠΣΑΑ δίνονται με το σχετικό εγχειρίδιο στο menuτου ΟΠΣΑΑ : Εγχειρίδια-Κανονισμοί \ Εγχειρίδια Χρήσης \ Καταχώρηση Ένστασης-Αξιολόγηση Ένστασης CLLD 19.2)

Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται ή κατατίθεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Μεγ. Αλεξάνδρου 34 ΤΚ 43132 Καρδίτσα, εντός της προθεσμίας των 15 ημερών.

Η προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών και η ΟΤΔ θα ενημερώσει προσωπικά όλους τους αιτούντες προσφυγών για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτών.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών και την τυχόν μεταβολή των πόρων της πρόσκλησης (έγκριση υπερδέσμευσης πόρων), συντάσσεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των προσφυγών θετικά και εγκρίνεται με απόφαση της ΕΔΠ με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης.

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης

 

top

 

Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης Αιτήσεων Στήριξης

της 1ης πρόσκλησης για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (δειγματοληπτικός έλεγχος, εξέταση προσφυγών, έγκριση υπερδέσμευσης) των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, η ΟΤΔ δημοσιοποιεί :

 

τον Τελικό Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π CLLD/LEADER για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα.

 

D19.2.4 Prosklisi M2998564 Prosorina

(αρχείο PDF)

Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να δουν το αποτέλεσμα της τελικής αξιολόγησης μέσω του ΟΠΣΑΑ χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς που έχουν ήδη λάβει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται Τελικός και θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Πράξεων Ιδιωτικού χαρακτήρα - Αιτήσεις Στήριξης

 

 

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

 

Δελτίο Τύπου

 

Μεγάλη συμμετοχή στο CLLD/LEADER Καρδίτσας

82 προτάσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατ. €

 

Ογδόντα δύο (82) επενδυτικές προτάσεις (Αιτήσεις Στήριξης), συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. € υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ έως και την καταληκτική προθεσμία την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε

-         στην μεταποίηση γεωργικών - δασικών προϊόντων (23 Αιτήσεις Στήριξης),

-         στον τουρισμό (18 Αιτήσεις Στήριξης) και

-         στις βιοτεχνικές δραστηριότητες (16 Αιτήσεις Στήριξης).

Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των προτάσεων προσεγγίζει τα 7,7 εκατ. € υπερκαλύπτοντας κατά 2,2 φορές το ύψος της προκήρυξης 3,475 εκατ. €.

Αναλυτικά ανά υποδράση :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 24/11-05-2020 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 (Γνωμοδοτική Επιτροπή) και κατόπιν της διενέργειας του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου (απόφαση αριθ. πρωτ. 1994/25-06-2020) από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε (για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα).

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά Υποδράση. Τα αναλυτικά στοιχεία της αξιολόγησης είναι διαθέσιμα μέσω του ΠΣΚΕ (επισυναπτόμενα έγγραφα της καρτέλας 12: Συνημμένα αρχεία γνωμοδότησης).

Η ΟΤΔ έχει συντάξει και θα υποβάλλει αίτημα προς την ΕΥΔ ΠΑΑ για την έγκριση Προγραμματικής Υπερδέσμευσης με στόχο την ένταξη του συνόλου των Αιτήσεων στήριξης που έχουν κριθεί ως παραδεκτές αλλά για τις οποίες δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης τους. Η προσφυγή οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) στην ΟΤΔ.

 

Αναλυτικά τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ανά Υποδράση :

 

 

 Δράση 19.2.1
 19.2.2 
  19.2.3  
  19.2.6  
  19.2.7  
Υποδράση 19.2.1.1 19.2.2.2 19.2.3.1 19.2.6.2 19.2.7.3
19.2.1.2 19.2.2.3 19.2.3.3    
  19.2.2.4 19.2.3.4    
  19.2.2.5 19.2.3.5    
  19.2.2.6      

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ

Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD/LEADER

 

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ CLLD\LEADER (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με την 27η/02-09-2020 (1ο θέμα) απόφασή της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER 2014-2020 εγκρίθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης της αξιολόγησης (διοικητικού ελέγχου) των υποδράσεων 19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.6.2 και 19.2.7.3 της 1ης Πρόσκλησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, την έκδοση της αριθ. πρωτ. 4153/04-08-2020 απόφασης ανακατανομής πόρων εντός και μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων του Τοπικού Προγράμματος και της αριθ. πρωτ. 4440/28-08-2020 απόφασης για τη δυνατότητα χρήσης υπερδέσμευσης ύψους 2.948.300,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και το μεταφερόμενο ποσό ύψους 1.558.291,23€ από τους εκχωρημένους πόρους στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.2 της Περιφέρειας, η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης δίνει πλέον τη δυνατότητα οριστικής έγκρισης και των 70 θετικά αξιολογημένων αιτήσεων στήριξης με εγκεκριμένο επιχορηγούμενο προυπολογισμό 11.399.425,14€ και συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη ίση με 6.423.291,23€.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης ανά Υποδράση :Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 

 

 

Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα

Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.