24410 42363 26345   24410 71636

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 24/11-05-2020 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 (Γνωμοδοτική Επιτροπή) και κατόπιν της διενέργειας του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου (απόφαση αριθ. πρωτ. 1994/25-06-2020) από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε (για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα).

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά Υποδράση. Τα αναλυτικά στοιχεία της αξιολόγησης είναι διαθέσιμα μέσω του ΠΣΚΕ (επισυναπτόμενα έγγραφα της καρτέλας 12: Συνημμένα αρχεία γνωμοδότησης).

Η ΟΤΔ έχει συντάξει και θα υποβάλλει αίτημα προς την ΕΥΔ ΠΑΑ για την έγκριση Προγραμματικής Υπερδέσμευσης με στόχο την ένταξη του συνόλου των Αιτήσεων στήριξης που έχουν κριθεί ως παραδεκτές αλλά για τις οποίες δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης τους. Η προσφυγή οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) στην ΟΤΔ.

 

Αναλυτικά τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ανά Υποδράση :

 

 

 Δράση 19.2.1
 19.2.2 
  19.2.3  
  19.2.6  
  19.2.7  
Υποδράση 19.2.1.1 19.2.2.2 19.2.3.1 19.2.6.2 19.2.7.3
19.2.1.2 19.2.2.3 19.2.3.3    
  19.2.2.4 19.2.3.4    
  19.2.2.5 19.2.3.5    
  19.2.2.6      

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ

Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD/LEADER

 

Ετικέτες: LEADER, Προκηρύξεις, Αποτελέσματα

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.