24410 42363 26345   24410 71636

LEADER

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ : Διαδικασία πληρωμής Υπομέτρου 19.2 (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)

Η εγκύκλιος 14661/19-02-2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ (2η Έκδοση) εφαρμόζεται στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των ενταγμένων πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και όπως περιγράφεται  αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 2635/20-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β΄/2017) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Οι ενταγμένες πράξεις στο συγκεκριμένο μέτρο αφορούν ειδικότερα τις Παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), βάσει της ΥΑ 13215/08-12-2017 (ΦΕΚ 4285/Β’/2017), όπως τροποποιημένη ισχύει.

Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω του 19.2 για τη συγκεκριμένη κατηγορία παρεμβάσεων είναι οι ακόλουθες:

- Δράση 19.2.4- Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές και οι υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2,.19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5

- Δράση 19.2.5- Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών στον πρωτογενή τομέα και οι υποδράσεις 19.2.5.1, 19.2.5.2 και

- Δράση 19.2.6- Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών και η υποδράση 19.2.6.1

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω εφαρμόζεται σε κάθε αίτηση πληρωμής, είναι επαναλαμβανόμενη, αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και την πραγματοποίηση δαπανών και λήγει με την οικονομική εκκαθάρισή της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και τις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις.

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και η πληρωμή πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών των αιτημάτων πληρωμής έχει ανατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) των Περιφερειών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2281/96031/18-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3277/Β’/2017), όπως ισχύει.

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 14661/19-02-2020 (ΑΔΑ: ΑΔΑ-ΨΖΠ646ΨΧΞΧ-ΛΩΒ)

Παραρτήματα Εγκυκλίου

Έντυπα Εγκυκλίου

 

 

 

 

 

1η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LEADER/CLLD ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Μετά από συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία της ΟΤΔ AN.KA A.E. με τα αρμόδια στελέχη του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώθηκε η 1η πληρωμή, σε επίπεδο χώρας, σε ιδιώτη επενδυτή του προγράμματος CLLD/LEADER από την περιοχή του Δήμου Παλαμά.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

30 Xρόνια ζωντανεύοντας την ύπαιθρο

#leaderclld #clldleader

 

30 Xρόνια
ζωντανεύοντας την ύπαιθρο

 

LEADER 30 YEARS Ο Μάρτιος 2021 σηματοδοτεί 30 χρόνια από την έναρξη της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη παρουσία από το 1991.
Στηρίζουμε δυναμικά με όραμα και στρατηγική την Ύπαιθρο, από την Ορεινή μέχρι την Νησιωτική Ελλάδα μέσα από 30 χρόνια εφαρμογής της φιλοσοφίας τοπικής ανάπτυξης LEADER.
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) εμψυχώνουν και ενισχύουν τον κάτοικο, αγρότη, πολίτη.
Σχεδιάζουν και υλοποιούν Τοπική Ανάπτυξη βασισμένη στις ανάγκες των περιοχών τους, αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία την εταιρική σχέση την
απασχολησιμότητα και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των κατοίκων της υπαίθρου.
Σήμερα η ύπαιθρος της Ελλάδας ενδυναμώνεται σταδιακά και γίνεται πιο ανθεκτική στις προκλήσεις μέσω της "Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων" (CLLD/LEADER) με επενδύσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής άνω των 400 εκ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Εθνικό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564)

Ενημερωτικό υλικό 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER
ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΔΡΑΣΗ 19.2.4 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ: M2998564 Αριθμός Πρωτοκόλλου/Ημερομηνία: 559/20-06-2018

 


  • Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράση 19.2.4 για Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)

  • Το υλικό σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - 2ος Όροφος, 43132 Καρδίτσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

 


 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

1η Τροποποίηση της αριθ. 559/20-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ Μ2998564)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο LEADER Καρδίτσας

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π. LEADER 2014–2020) της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 1/19-09-2018 απόφασή της ενέκρινε την παράτασητης καταληκτικής ημερομηνίαςέως τηνΠαρασκευή 02/11/2018για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.


Ο φάκελος σε έντυπη μορφή, με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στα Γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 15.00) από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης στα γραφεία της ΟΤΔ: Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 431 32 Καρδίτσα, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-15.00) στα τηλέφωνα : 24410 42363, 26345, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης

 top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

2η Τροποποίηση της αριθ. 559/20-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ Μ2998564)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο LEADER Καρδίτσας

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π. LEADER 2014–2020) της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.  με την υπ’ αριθ. 3/22-10-2018 απόφασή της ενέκρινε  την παράτασητης καταληκτικής ημερομηνίαςέως τηνΠαρασκευή  23/11/2018για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.


Ο φάκελος σε έντυπη μορφή, με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στα Γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.  εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 15.00) από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης στα γραφεία της ΟΤΔ: Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 431 32 Καρδίτσα, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-15.00) στα τηλέφωνα : 24410 42363, 26345, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

 

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Αιτήσεις Στήριξης

 

top

 

Υποβληθείσες Αιτήσεις Στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα

 

 

Με τη σημαντική συμμετοχή ΟΤΑ, φορέων και συλλόγων ολοκληρώθηκε η 1η πρόσκληση πράξεων δημόσιου χαρακτήρα του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ

Στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Ν. Καρδίτσας συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 1.375.000,00 €, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα, 30 αιτήσεις στήριξης από ΟΤΑ, συλλόγους και φορείς με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 2.515.623,17 €, σχεδόν διπλάσιο της διαθέσιμης Δ.Δ.

 

1η Πρόσκληση Δράσης 19.2.4 Αριθμός
Αιτήσεων
Στήριξης
Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη Ποσοστό (%) κάλυψης διαθέσιμης Δ.Δ.

Κωδικός / Τίτλος

Υποδράσης

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 2 80.000,00 331.000,00 413,75%
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία) 1 90.000,00 89.999,99 100,00%
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) 6 945.000,00 1.466.400,00 155,17%
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 3 60.000,00 116.050,85 193,42%
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό - οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου -μύλοι, γεφύρια)
18 200.000,00 512.172,33 256,09%
Σύνολο 30 1.375.000,00 2.515.623,17 182,95%Αναλυτικά στοιχεία των αιτήσεων στήριξης :  

Μετά την αποστολή εντός 10ημέρου των φυσικών φακέλων στα γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης σε επίπεδο επιλεξιμότητας και βαθμολογικής κατάταξης. Στη συνέχεια θα διαμορφωθούν οι προσωρινοί και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά υποδράση (με τις εγκρινόμενες, επιλαχούσες και απορριπτόμενες αιτήσεις) και θα ακολουθήσει η έκδοση απόφασης ένταξης των έργων δημοσίου χαρακτήρα της δράσης 19.2.4.

Παράλληλα, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, έχει υποβάλλει προς έγκριση το σχέδιο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα με διαθέσιμο προϋπολογισμό Δ.Δ. 3.475.000,00 €, η οποία εκτιμάται ότι θα δημοσιοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.


 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Οδηγίες υποβολής αίτησης στήριξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΑΞΕΙΣ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΟΠΣΑΑ:


H Αίτηση Στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ(πατήστε εδώ) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.


Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014-2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)»

«Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ»

Για την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Στήριξης στο ΟΠΣΑΑ κάνουμε αναζήτηση (στο Πεδίο : Πρόσκληση) της πρόσλησης με Κωδικό M2998564 και στη σνέχεια επιλέγουμε την Υποδράση που μας ενδιαφέρει σύμφωνα με τον κωδικό της.


Τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή, εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη: «ΝΑΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης».

Τα δικαιολογητικά / έγραφα, τα οποία δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ με την ένδειξη: «ΟΧΙ» στο πεδίο: «Υποχρέωση επισύναψης».


Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υπο-δράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος  στα συνημμένα της πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης).

Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 15.00) από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβληθεί στα Γραφεία της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου 34 Καρδίτσα Τ.Κ. 431 32, ο φυσικός φάκελος, δηλαδή : το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, η αίτηση στήριξης και το παράρτημα αυτής, και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά / έγγραφα.

Η ΟΤΔ έχει την δυνατότητα να ζητήσει, σε πρωτότυπο, ένα δικαιολογητικό για το οποίο αμφιβάλει για την γνησιότητά του, ή τα σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή, στο αρχικό λογισμικό που παρήχθησαν.

 

Αναλυτικές οδηγίες (video) για την δημιουργία και υποβολή αιτήματος στήριξης από Δικαιούχο στο ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 από τη ΜΟΔ Α.Ε.

 

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικα με τις προσκλησεις και τις αιτήσεις στήριξης του Υπομέτρου 19.2 (έργα Δημοσίου Χαρακτήρα)

 

  

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Περίληψη Πρόσκλησης

 top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 559/20-06-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ Μ2998564)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης

 

top

 

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης Αιτήσεων Στήριξης

της 1ης πρόσκλησης για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας δειγματοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης από την ΕΥΔ του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, η ΟΤΔ δημοσιοποιεί :

 

τον Προσωρινό Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π CLLD/LEADER για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα.

 

D19.2.4 Prosklisi M2998564 Prosorina

(αρχείο PDF)

Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να δουν το αποτέλεσμα της αναλυτικής αξιολόγησης μέσω του ΟΠΣΑΑ χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς που έχουν ήδη λάβει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίηση του θα προέλθει ύστερα από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση

Κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν (με αποδεικτικό παραλαβής) την σχετική ενημερωτική επιστολή της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Η διαδικασία που αφορά τις ενδικοφανείς προσφυγές είναι η εξής:

Ο δικαιούχος υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ την προσφυγή του επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση. (αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της μέσω του ΟΠΣΑΑ δίνονται με το σχετικό εγχειρίδιο στο menuτου ΟΠΣΑΑ : Εγχειρίδια-Κανονισμοί \ Εγχειρίδια Χρήσης \ Καταχώρηση Ένστασης-Αξιολόγηση Ένστασης CLLD 19.2)

Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται ή κατατίθεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Μεγ. Αλεξάνδρου 34 ΤΚ 43132 Καρδίτσα, εντός της προθεσμίας των 15 ημερών.

Η προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών και η ΟΤΔ θα ενημερώσει προσωπικά όλους τους αιτούντες προσφυγών για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτών.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών και την τυχόν μεταβολή των πόρων της πρόσκλησης (έγκριση υπερδέσμευσης πόρων), συντάσσεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των προσφυγών θετικά και εγκρίνεται με απόφαση της ΕΔΠ με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης.

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου χαρακτήρα (M2998564) - Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης

 

top

 

Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης Αιτήσεων Στήριξης

της 1ης πρόσκλησης για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (δειγματοληπτικός έλεγχος, εξέταση προσφυγών, έγκριση υπερδέσμευσης) των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, η ΟΤΔ δημοσιοποιεί :

 

τον Τελικό Πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π CLLD/LEADER για πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα.

 

D19.2.4 Prosklisi M2998564 Prosorina

(αρχείο PDF)

Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να δουν το αποτέλεσμα της τελικής αξιολόγησης μέσω του ΟΠΣΑΑ χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς που έχουν ήδη λάβει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται Τελικός και θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα - 1η Τροποποίηση

top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

1η Τροποποίηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 


Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) με την αριθ. 2/14-06-2019 απόφασή της:


Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε ΙΑ. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ: από 26/07/2019 σε 27/09/2019, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 15:00

 

 

Β. Την με αριθμ. πρωτ. 480/19-04-2019 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ (CLLD/LEADER)» στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 στα κάτωθι σημεία:

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα - 2η Τροποποίηση

top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

2η Τροποποίηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 


Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) με την αριθ. 1/26-08-2019 απόφασή της:


Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε ΙΑ. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ: από 27/09/2019 σε 31/10/2019, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 15:00

 

Β. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (20_Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση)με την προσθήκη των κάτωθι επιλέξιμων ΚΑΔ (υπηρεσιών συσκευασίας και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων) και στην υποδράση 19.2.3.1 όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην στήλη «Παρατηρήσεις» του Παραρτήματος Ι_Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση_2η Τροποποίηση.xlsx πέρααπό τις υποδράσεις 19.2.2.5 ή 19.2.3.5.

 

με τη διευκρίνιση :

- Στις περιπτώσεις όπου στον υποβληθέντα φάκελο δικαιούχου περιλαμβάνεται μόνο αποθήκευση ή ψύξη, ή μόνο εμπορία ή μόνο υπηρεσίες facon γεωργικών προϊόντων, η πρόταση υποβάλλεται και εντάσσεται στις σχετικές υποδράσεις 19.2.2.5 ή 19.2.3.5.

- Στις περιπτώσεις, όπου υφίσταται τυποποίηση και συσκευασία γεωργικών προϊόντων από τον δικαιούχο, ο οποίος ακολούθως αποθηκεύει ή / και διαθέτει / εμπορεύεται το τελικό προϊόν, η πρόταση υποβάλλεται και εντάσσεται στην υποδράση 19.2.3.1

 

Α/Α

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

417

01.63.10

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

419

01.63.10.02

Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών

420

01.63.10.03

Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων

421

01.63.10.04

Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων

422

01.63.10.05

Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων

423

01.63.10.06

Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας

424

01.63.10.07

Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων

425

01.63.10.08

Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων

426

01.63.10.09

Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας

427

01.63.10.10

Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων

428

01.63.10.11

Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων

432

01.63.10.15

Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων

433

01.63.10.16

Υπηρεσίες κέρωσης καρπών

434

01.63.10.17

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

435

01.64

Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού

436

01.64.1

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

437

01.64.10

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

779

10.39.23.02

Υπηρεσίες θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών καρπών

803

10.41.23.02

Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων

8312

52.10.19.01

Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

 

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα - 3η Τροποποίηση

top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

3η Τροποποίηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 


Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) με την αριθ. 3/29-10-2019 απόφασή της:


Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε ΙΑ. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ: από 31/10/2019 σε 07/11/2019, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 15:00

 

CLLD\LEADER 1η Πρόσκληση Πράξεων Ιδιωτικού χαρακτήρα - Αιτήσεις Στήριξης

 

 

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

 

Δελτίο Τύπου

 

Μεγάλη συμμετοχή στο CLLD/LEADER Καρδίτσας

82 προτάσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατ. €

 

Ογδόντα δύο (82) επενδυτικές προτάσεις (Αιτήσεις Στήριξης), συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. € υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ έως και την καταληκτική προθεσμία την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε

-         στην μεταποίηση γεωργικών - δασικών προϊόντων (23 Αιτήσεις Στήριξης),

-         στον τουρισμό (18 Αιτήσεις Στήριξης) και

-         στις βιοτεχνικές δραστηριότητες (16 Αιτήσεις Στήριξης).

Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των προτάσεων προσεγγίζει τα 7,7 εκατ. € υπερκαλύπτοντας κατά 2,2 φορές το ύψος της προκήρυξης 3,475 εκατ. €.

Αναλυτικά ανά υποδράση :

CLLD\LEADER 2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα


2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος CLLD\LEADER ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

 


  • Εδώ μπορείτε να ανακτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 2ης ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  • Το υλικό σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34 - 2ος Όροφος, 43132 Καρδίτσα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


 

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα:

από 24/05/2023 και ώρα 13:00(ημερομηνία έναρξης υποβολών)

έως 28/07/2023 και ώρα 15:00(ημερομηνία λήξης υποβολών)

 

 

Περίληψη Πρόσκλησης  :


Αναλυτική Πρόσκληση
:


Παράρτημα Ι - Συνημμένα Πρόσκλησης :

01. Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής :

02. Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης :

03α. Αίτηση Στήριξης - Συμπληρωματικά Στοιχεία  :

03β. Αίτηση Στήριξης - Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών :

03γ. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες :

04. Μελέτη Βιωσιμότητας :

05.Πίνακας Δικαιολογητικών :

06.Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου :

07.Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ :

08.Υπόδειγμα Δήλωσης De Minimis :

09.Ορισμός ΜΜΕ :

10.Ορισμός Προβληματικής :

11.Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία:

12.Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας :

13.Σχέδιο εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων :

14.Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων :

15.Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης :

16.Υπόδειγμα Υποβολής Προσφυγής :

17.Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης :

18.Υπόδειγμα Πινακίδας :

19.Λογότυπα :

20. Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση :

21. Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ & Δασμολόγιο 2018 :

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα :

 

LEADER Καρδίτσας – Θεσσαλιώτιδας

Προτεραιότητα οι συνεργασίες, η στήριξη της επιχειρηματικότητας του Αγροτικού χώρου και η προστασία του περιβάλλοντος.

Συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν τη προηγούμενη βδομάδα από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. με το ΔΣ του Τ.Ο.Ε.Β Ταυρωπού και της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Ν. Καρδίτσας.

Το συμπέρασμα των διαβουλεύσεων που προέκυψε για το σχεδιασμό του νέου LEADER ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ είναι η προτεραιότητα σε συνεργασίες, η στήριξη της επιχειρηματικότητας του Αγροτικού χώρου και η προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον συζητήθηκαν οι συνέργειες, η ενίσχυση δράσεων στήριξης του Αγροτικού χώρου, της αγροδιατροφής και η ενίσχυση χρήσεων ΑΠΕ, οι νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων, η διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στόχος των διαβουλεύσεων είναι το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.

Αναβολή προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το σχεδιασμό του νέου LEADER 2023-2027 στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και στο Δήμο Παλαμά

Λόγω συμμετοχής στο τριήμερο εθνικό πένθος αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τις 2 και 3 Μαρτίου 2023 στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου LEADER 2023-2027 ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 7/3 στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα “Aντώνης Σαμαράκης” στο Μορφοβούνι και τη Πέμπτη 9/3 στο Δήμο Παλαμά και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά (Πρώην ΚΕΓΕ) σε συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Σύλλογο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.


‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου LEADER 2023-2027 ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’, διοργανώνουν εκδηλώσεις διαβούλευσης  στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και στο Δήμο Παλαμά .

  • Συγκεκριμένα την Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:30 στην αίθουσα “Aντώνης Σαμαράκης” στο Μορφοβούνι ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα σε συνεργασία με την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε προσκαλούν τον τοπικό πληθυσμό, τους συλλογικούς φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού της Λίμνης Πλαστήρα σε Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου LEADER 2023-2027.
  • Την Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά (Πρώην ΚΕΓΕ), ο Δήμος Παλαμά σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Παλαμά και την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε προσκαλούν τον τοπικό πληθυσμό και τους συλλογικούς φορείς του Δήμου Παλαμά σε Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση.

Οι εκδηλώσεις έχουν σαν στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΣΣ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Το σχέδιο Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027, με προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής το σύνολο των Κοινοτήτων της ΠΕ Καρδίτσας και της ΔΕ Θεσσαλιώτιδος της ΠΕ Φθιώτιδας θα σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

Οι ενέργειες διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον πληθυσμό για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027 ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

 

Άνω του 1 εκατ. Ευρώ οι πληρωμές του Προγράμματος CLLD/LEADER σε δικαιούχους της Π.Ε. Καρδίτσας

Με επιταχυνόμενους ρυθμούς συνεχίστηκε και το 2021 η καταβολή της ενίσχυσης προς τους δικαιούχους των έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., παρά τις δυσκολίες της πανδημίας.

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, μετά την έκδοση σχετικής εγγυητικής από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας εξασφάλισε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαταβολή ύψους 1,2 εκατ. Ευρώ, αποκλειστικά για την καταβολή της ενίσχυσης προς τους δικαιούχους.

Η ΟΤΔ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. μέχρι την 31/12/2021, διεκπεραίωσε 35 αιτήματα πληρωμής δικαιούχων με καταβολή συνολικού ποσού ίσου με 1.050.522,76 €, ποσοστό 22% της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Οι πληρωμές κατανέμονται σε 905 χιλ. € σε ιδιωτικές επενδύσεις και σε 145 χιλ. € σε έργα Δημοσίου χαρακτήρα (ΟΤΑ και Συλλόγων).

Το ποσοστό της Καρδίτσας είναι μεγαλύτερο του Μ.Ο. της χώρας, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER μέχρι το τέλος του 2021 καταβλήθηκαν προς τους δικαιούχους συνολικά 44 εκατ. €, ποσοστό 19,4% του Υπομέτρου 19.2, δηλαδή του υπομέτρου που αφορά την ενίσχυση ιδιωτικών και δημοσίων επενδυτικών σχεδίων.

Στόχος της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. για το 2022 αποτελεί η επιτάχυνση των πληρωμών με την έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων.

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. θα συνεχίσει δίπλα στους κατοίκους, να διαμορφώνουν μαζί το μέλλον των περιοχών τους, συμμεριζόμενοι τις δικές τους ανάγκες και στοχεύοντας σε αναπτυξιακές στρατηγικές μιας πιο έξυπνης, βιώσιμης, διασυνδεμένης και ανθεκτικής υπαίθρου.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 24/11-05-2020 απόφαση της ΕΔΠ LEADER 2014-2020 (Γνωμοδοτική Επιτροπή) και κατόπιν της διενέργειας του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου (απόφαση αριθ. πρωτ. 1994/25-06-2020) από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε (για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα).

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά Υποδράση. Τα αναλυτικά στοιχεία της αξιολόγησης είναι διαθέσιμα μέσω του ΠΣΚΕ (επισυναπτόμενα έγγραφα της καρτέλας 12: Συνημμένα αρχεία γνωμοδότησης).

Η ΟΤΔ έχει συντάξει και θα υποβάλλει αίτημα προς την ΕΥΔ ΠΑΑ για την έγκριση Προγραμματικής Υπερδέσμευσης με στόχο την ένταξη του συνόλου των Αιτήσεων στήριξης που έχουν κριθεί ως παραδεκτές αλλά για τις οποίες δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης τους. Η προσφυγή οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) στην ΟΤΔ.

 

Αναλυτικά τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ανά Υποδράση :

 

 

 Δράση 19.2.1
 19.2.2 
  19.2.3  
  19.2.6  
  19.2.7  
Υποδράση 19.2.1.1 19.2.2.2 19.2.3.1 19.2.6.2 19.2.7.3
19.2.1.2 19.2.2.3 19.2.3.3    
  19.2.2.4 19.2.3.4    
  19.2.2.5 19.2.3.5    
  19.2.2.6      

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ

Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD/LEADER

 

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.