24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Διαβάστε ...
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 303/11-04-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε) Ιδιωτικού Δικαίου για ένα (1) άτομο πτυχιούχο ΠΕ ειδικότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε, υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί του αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης και κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης (έως την Μ. Δευτέρα 29/04/2024, εργάσιμες ώρες).

Δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης εδώ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

12 Απριλίου 2024

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει μία (1) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου η οποία θα αφορά ένα (1) άτομο ΠΕ στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες για τις ανάγκες υλοποίησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε στο υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του/της συνεργάτη είναι από την ημερομηνία υπογραφής έως την 30/09/2025 και συνολικού κόστους έως του ποσού των δέκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (10.340,00 €) συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο/η συνεργάτης δεν θα αποτελεί μέρος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος/Τ.Κ. 43132 Καρδίτσα) μέχρι την Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 και ώρα 15.00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Φάκελοι που θα πρωτοκολληθούν μετά την καταληκτική προθεσμία, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες: κα. Κοσπεντάρη Μαρίνα, στα τηλ. 24410-42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία:

Αναλυτική Πρόσκληση: Αρχείο [PDF 820KB]

 

LEADER : Με εστίαση στη Λίμνη Πλαστήρα και γύρω από τη πόλη συνεχίζονται οι αυτοψίες σε ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσιες παρεμβάσεις!

✅ Αισθητικές παρεμβάσεις - αναπλάσεις οικισμών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Μορφοβούνι-Νεοχώρι) 

✅ Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείου Α΄Κατηγορίας στη Λίμνη Πλαστήρα 

✅ Ίδρυση οινοποιείου - αποστακτηρίου στη Μητρόπολη 

✅ Ίδρυση γηπέδων αντισφαίρισης περιφερειακά της Καρδίτσας 

✅ Εκσυγχρονισμός επιχείρησης δασοκομικών προϊόντων περιφερειακά της Καρδίτσας

Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μουζακίου και την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

Με συμμετοχή γυναικών της περιοχής Μουζακίου διοργανώθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μουζακίου και την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ανοιχτή εκδήλωση την Τετάρτη 10/04/2024 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου με θέματα: 

 

Το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER του ΣΣ ΚΑΠ 2023-27 που αναμένεται να προκηρυχθεί προς το τέλους του καλοκαιριού από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Η Πρόσκληση θα περιλαμβάνει δράσεις και θα παρέχει ευκαιρίες σε γυναίκες που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ή εγχειρημάτων συνεργασίας με περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο όπως και σε υποψήφιες που στοχεύουν στην ίδρυση μικρών επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνιών, οικοτεχνιών, τουριστικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Την παρουσίαση έκανε ο Συντονιστής του προγράμματος κ. Ντανοβασίλης Παναγιώτης.

Για το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων ΚΥπΕΑ της εταιρίας και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, δικτύωσης και στήριξης της επιχειρηματικής εκκίνησης που αυτό μπορεί να προσφέρει σε γυναίκες ωφελούμενες μίλησε ο κ. Μπέλλης Βασίλειος.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Στάθης Φάνης, συμμετείχαν η Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλου, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και ο Γενικός Δ/ντής της ΑΝ.ΚΑ κ. Σακελλαρίου Ευάγγελος.

Αυτοψίες και πιστοποίηση εργασιών σε ιδιωτικές επενδύσεις από στελέχη της ΟΤΔ:

 

   ✅ Εμπόριο & αποθήκευση δημητριακών στο Φύλλο 

   ✅ Εκσυγχρονισμός συνεργείου αυτοκινήτων στο Πρόδρομο 

   ✅ Ποιοτικός εκσυγχρονισμός εστιατορίου στα Καλύβια Πεζούλας 

   ✅ Εκσυγχρονισμός σφαγείου στην Καρδίτσα 

   ✅ Ίδρυση γηπέδων αντισφαίρισης περιφερειακά της Καρδίτσας

 

 

 

Εξέλιξη πληρωμών Ιδιωτικών /Δημοσίων έργων LEADER 2014-2020 του Υπομέτρου 19.2

Το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος η εταιρεία μας ολοκλήρωσε επιτυχώς 10 πληρωμές σε δημόσια και ιδιωτικά έργα LEADER συνολικού ύψους 336,3 χιλ. ευρώ.

 

    Από τον Ιούλιο του 2023 έως και το τέλος Φεβρουαρίου 

    πραγματοποιήθηκαν 89 πληρωμές:

 

        ☑️ 58 πληρωμές ιδιωτικών έργων

 

        ☑️ 31 πληρωμές δημόσιων έργων

 

        ☑️ συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ  2.929.570  χιλ. ευρώ.

    

 Συνεχίζουμε στην υποστήριξη των υπόλοιπων ενταγμένων έργων με σκοπό την γρηγορότερη ολοκλήρωση και αποπληρωμή των δικαιούχων!

 

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.