24410 42363 26345   24410 71636

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΠΑΑ 2014-2020

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καταρτίστηκε ο  Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο  παρών  Οδηγός  απευθύνεται  σε  όλους  τους  Ενδιάμεσους  Φορείς  Διαχείρισης  του Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  Ομάδων  Τοπικής Δράσης  LEADER/CLLD,  καθώς  και  στους  δικαιούχους  των  Μέτρων  και  Δράσεων  του  ΠΑΑ που  υπόκεινται  στην  υποχρέωση  τήρησης  κανόνων  δημοσιότητας,  η  μη  εφαρμογή  των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα.
 
Στόχος  του  Οδηγού  είναι  κυρίως  η  κωδικοποίηση  των  υποχρεώσεων  των  Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων του ΠΑΑ,  καθώς και η προσπάθεια διαμόρφωσης όσο   το   δυνατόν   μιας   κοινής   εικόνας   και   ενιαίας   ταυτότητας   επικοινωνίας   για   τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020.
 

Ειδικότερα,  δίνονται  τεχνικές  προδιαγραφές  που  πρέπει  να  τηρούν  οι  Ενδιάμεσοι  Φορείς Διαχείρισης και οι δικαιούχοι του ΠΑΑ σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που   προβαίνουν   όπως   παραγωγή   έντυπου, ηλεκτρονικού   και   κάθε   άλλου   είδους προωθητικού    υλικού,    ανάρτηση    πινακίδων,    αναμνηστικών    πλακών    και    αφισών, καταχωρίσεις  στον  τύπο,  παραγωγή  τηλεοπτικών  και  ραδιοφωνικών  μηνυμάτων,  έντυπη επικοινωνία, ιστοσελίδες,  συμμετοχή  σε  εκθέσεις,  διοργάνωση  ημερίδων,  σεμιναρίων κατάρτισης, παραγωγή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού.


Έκδοση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, Οκτώβριος 2019
Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό.
Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ετικέτες: LEADER, ΠΑΑ 2014-2020

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Επικοινωνία: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

  

   

        

 

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και

Μειονεκτούντων Πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)

Δημοτική Αγορά (οδός Διάκου / κατ. Ι-5)

+30 24410-22800 anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:           

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.