24410 42363 26345   24410 71636

ΠΑΑ 2014-2020

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ : Διαδικασία πληρωμής Υπομέτρου 19.2 (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)

Η εγκύκλιος 14661/19-02-2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ (2η Έκδοση) εφαρμόζεται στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των ενταγμένων πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε και όπως περιγράφεται  αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 2635/20-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β΄/2017) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Οι ενταγμένες πράξεις στο συγκεκριμένο μέτρο αφορούν ειδικότερα τις Παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), βάσει της ΥΑ 13215/08-12-2017 (ΦΕΚ 4285/Β’/2017), όπως τροποποιημένη ισχύει.

Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω του 19.2 για τη συγκεκριμένη κατηγορία παρεμβάσεων είναι οι ακόλουθες:

- Δράση 19.2.4- Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές και οι υποδράσεις 19.2.4.1, 19.2.4.2,.19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5

- Δράση 19.2.5- Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών στον πρωτογενή τομέα και οι υποδράσεις 19.2.5.1, 19.2.5.2 και

- Δράση 19.2.6- Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών και η υποδράση 19.2.6.1

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω εφαρμόζεται σε κάθε αίτηση πληρωμής, είναι επαναλαμβανόμενη, αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και την πραγματοποίηση δαπανών και λήγει με την οικονομική εκκαθάρισή της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης και τις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις.

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και η πληρωμή πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών των αιτημάτων πληρωμής έχει ανατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) των Περιφερειών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2281/96031/18-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3277/Β’/2017), όπως ισχύει.

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 14661/19-02-2020 (ΑΔΑ: ΑΔΑ-ΨΖΠ646ΨΧΞΧ-ΛΩΒ)

Παραρτήματα Εγκυκλίου

Έντυπα Εγκυκλίου

 

 

 

 

 

Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΠΑΑ 2014-2020

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καταρτίστηκε ο  Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο  παρών  Οδηγός  απευθύνεται  σε  όλους  τους  Ενδιάμεσους  Φορείς  Διαχείρισης  του Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  Ομάδων  Τοπικής Δράσης  LEADER/CLLD,  καθώς  και  στους  δικαιούχους  των  Μέτρων  και  Δράσεων  του  ΠΑΑ που  υπόκεινται  στην  υποχρέωση  τήρησης  κανόνων  δημοσιότητας,  η  μη  εφαρμογή  των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα.
 
Στόχος  του  Οδηγού  είναι  κυρίως  η  κωδικοποίηση  των  υποχρεώσεων  των  Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων του ΠΑΑ,  καθώς και η προσπάθεια διαμόρφωσης όσο   το   δυνατόν   μιας   κοινής   εικόνας   και   ενιαίας   ταυτότητας   επικοινωνίας   για   τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020.
 

Ειδικότερα,  δίνονται  τεχνικές  προδιαγραφές  που  πρέπει  να  τηρούν  οι  Ενδιάμεσοι  Φορείς Διαχείρισης και οι δικαιούχοι του ΠΑΑ σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που   προβαίνουν   όπως   παραγωγή   έντυπου, ηλεκτρονικού   και   κάθε   άλλου   είδους προωθητικού    υλικού,    ανάρτηση    πινακίδων,    αναμνηστικών    πλακών    και    αφισών, καταχωρίσεις  στον  τύπο,  παραγωγή  τηλεοπτικών  και  ραδιοφωνικών  μηνυμάτων,  έντυπη επικοινωνία, ιστοσελίδες,  συμμετοχή  σε  εκθέσεις,  διοργάνωση  ημερίδων,  σεμιναρίων κατάρτισης, παραγωγή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού.


Έκδοση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, Οκτώβριος 2019
Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό.
Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ 2014-2020)

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.