Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
  • 1

Το πρόγραμμα SKILLED

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό στόχο στην ΕΕ, συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη ίδρυσης, καθώς και στην πολιτική ατζέντα. Στη στρατηγική της για την αειφόρο ανάπτυξη, η ΕΕ καθόρισε τους στόχους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της δημιουργίας βιώσιμων κοινοτήτων ικανών να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους, να αξιοποιούν το καινοτόμο οικολογικό και κοινωνικό δυναμικό της οικονομίας και να διασφαλίζουν την ευημερία, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

 

Μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη ικανή να παρακολουθεί τους τομείς της πράσινης οικονομίας έχει μεγάλες δυνατότητες αναζωογόνησης της οικονομίας των δυνητικών περιοχών. Οι  επαγγελματίες που είναι σε θέση να σχεδιάσουν καινοτόμα σχέδια εδαφικής ανάπτυξης, να αλληλοεπιδρούν με τεχνικούς και πολιτικούς παράγοντες, είναι απαραίτητοι. Η επαγγελματική προσωπικότητα του Ευρωπαϊκού Εμπειρογνώμονα Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης (EESLD - European Expert in Sustainable Local Development) που πραγματεύεται να δημιουργήσει το έργο, ανταποκρίνεται σ΄ αυτή την ανάγκη.

 

Επίσης, το πρόγραμμα σκοπεύει να δημιουργήσει μια διακρατική μέθοδο επικύρωσης δεξιοτήτων για την προώθηση «ανοιχτών» εργαλείων επικύρωσης στην ΕΕ (υποστήριξη ευελιξίας) και να επισημοποιήσει μη τυπικές και άτυπες ικανότητες (που αποκτήθηκαν από πιο έμπειρα άτομα) που θα εισαχθούν σε προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε νέους της ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης).

 

SKILLED project…

 

Sustainable development is an overarching objective in EU, included in the founding Treaty and in the political agenda. In its Sustainable Development Strategy, the EU fixed the aims: to improve life quality through the creation of sustainable communities able to manage and use resources efficiently, to tap the ecological and social innovation potential of the economy and to ensure prosperity, environmental protection and social cohesion.

 

A sustainable local development able to intercept green economy sectors has a great potential to revamp the economy of territories and professionals able to design innovative territorial development plans, interfacing with technical as well as policy level actors, are strongly needed. The professional figure of the EESLD, European Expert in Sustainable Local Development that the project intends to create, replies to this demand.

 

The project also intends to create a transnational skills validation method to promote transparent validation tools in EU (supporting flexibility) and formalize non-formal and informal competences (acquired by more experienced persons) to be inserted in training programmes addressed to young VET.

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.