24410 42363 26345   24410 71636

 • SENEXIA

  SENEXIA - Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • SENEXIA

  SENEXIA - Promoting seniors' employment and self-employment | European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 1
 • 2

SENEXIA project


www.senexia.eu


The SENEXIA project in brief...

The European Erasmus+ project with the title SENEXIA - Promoting seniors' employment and self-employment and contract number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000027099 is implemented by a partnership, with coordinator the organisation Générations Solidaires Val d'Oise 95 - France and partners The Rural Hub CLG - Ireland, Anmiro Oy - Finland, INTEGRA FILDER E. V. - Germany, DRUZHESTVO ZNANIE - Bulgaria and AN. KA. S.A. - Greece. 

The aim of the SENEXIA project, is to address the issue of adult education and more specifically, this of older people. The partners and the project, aim at inclusion and diversity in terms of adult education and seek to improve the training of older people. The project will support people over 50 years old to overcome the barriers they face in accessing the labour market, such as fewer opportunities and potential age discrimination.

As the implementation of this project needs to be immediate, locally applicable and scalable across Europe, the partnership aims to provide innovative and concrete actions based on the development of effective tools, such as: 

A training programme for older entrepreneurs to support their transition from traditional entrepreneurship to digital entrepreneurship.

Development of an interactive infographic to improve the digital skills of older entrepreneurs

Successful and inspiring narratives of older workers

Development of a Mooc platform to enhance the digital skills of older workers 

Το έργο SENEXIA εν συντομία...

Το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ με τίτλο SENEXIA - Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ηλικιωμένων και αριθμό σύμβασης: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000027099 υλοποιείται από σύμπραξη, με συντονιστή την οργάνωση Générations Solidaires Val d'Oise 95 - Γαλλία και εταίρους τους The Rural Hub CLG - Ιρλανδία, Anmiro Oy - Φινλανδία, INTEGRA FILDER E. V. - Γερμανία, DRUZHESTVO ZNANIE - Βουλγαρία και την AN. ΚΑ. S.A. - Ελλάδα.

Σκοπός του έργου SENEXIA, είναι να αντιμετωπίσει το ζήτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτό των ηλικιωμένων. Οι εταίροι και το έργο, στοχεύουν στην ένταξη και την ποικιλομορφία όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων και επιδιώκουν να βελτιώσουν την κατάρτιση των ηλικιωμένων. Το έργο θα υποστηρίξει τα άτομα άνω των 50 ετών να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπως λιγότερες ευκαιρίες και πιθανές ηλικιακές διακρίσεις.

Καθώς η υλοποίηση αυτού του έργου πρέπει να είναι άμεση, τοπικά εφαρμόσιμη και επεκτάσιμη σε όλη την Ευρώπη, η σύμπραξη στοχεύει στην παροχή καινοτόμων και συγκεκριμένων δράσεων που βασίζονται στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων, όπως

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης για επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας για την υποστήριξη της μετάβασής τους από την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα.

Ανάπτυξη διαδραστικού infographic για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρηματιών μεγαλύτερης ηλικίας

Επιτυχημένες και εμπνευσμένες αφηγήσεις ηλικιωμένων εργαζομένων (Video Case Studies)

Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας MOOC για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας


www.mooc.senexia.eu


The proposed model for promoting entrepreneurship of older people in the SENEXIA project will be tested in 6 EU Member States. This collaboration strengthens the respective competences of the project partners and allows for the production of high-quality deliverables with potential for implementation in other countries.

The Erasmus+ 2021 programme for adult education and training supports actions related to digital transformation through the development of digital readiness, resilience and competences. SENEXIA aims to strengthen and improve digital skills for older people's entrepreneurship and the use of European digital skills frameworks to support educators, citizens and organisations.

Το προτεινόμενο μοντέλο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των ηλικιωμένων στο πλαίσιο του έργου SENEXIA θα δοκιμαστεί σε 6 κράτη μέλη της ΕΕ. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των εταίρων του έργου και επιτρέπει την παραγωγή παραδοτέων υψηλής ποιότητας με δυνατότητα εφαρμογής σε άλλες χώρες.

Το πρόγραμμα Erasmus+ 2021 για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων υποστηρίζει δράσεις που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανοτήτων. Το SENEXIA στοχεύει στην ενίσχυση και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα των ηλικιωμένων και τη χρήση ευρωπαϊκών πλαισίων ψηφιακών δεξιοτήτων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών, πολιτών και οργανισμών.

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.