24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Read More
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 377/25-05-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε) Ιδιωτικού Δικαίου για ένα (1) άτομο πτυχιούχο ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί του αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης και κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης.

Δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης εδώ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

25 Μαϊου 2023

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., μετά την από 19-05-2023 προγραμματική σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη» μεταξύ Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ΟΠΕΚΑ, Δήμου Καρδίτσας και της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και την σχετική αριθ. 1/25-05-2023 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη», συνολικής διάρκειας 36 μηνών από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής στο ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων διακοσίων ευρώ (61.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) αφορά ένα (1) άτομο πτυχιούχο ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στην Καρδίτσα, Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (1ος όροφος), Τ.Κ. 43132, μέχρι την Παρασκευή 02/06/2023 και ώρα 15:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Φάκελοι που θα πρωτοκολληθούν μετά την καταληκτική προθεσμία, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες: κα. Κοσπεντάρη Μαρίνα, στα τηλ. 24410-42363, 26345 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Σχετικά αρχεία:

Αναλυτική Πρόσκληση: Αρχείο [PDF 1.5MB]

Αίτηση υποψηφιότητας: Αρχείο [DOC 380KB]

Υπεύθυνη Δήλωση: Αρχείο [DOC 242KB]

  

2ISECAP | 3ο Living Lab στην πόλη της Καρδίτσας στις 28/04/2023

Την Παρασκευή 28/04/2023 διοργανώθηκε το 3ο «Ζωντανό Εργαστήριο» με πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας και την υποστήριξη της ομάδας έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου 2ISECAP με θέμα τη «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα»

Το παρόν έδωσαν εξειδικευμένοι επιστήμονες σε θέματα μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας, χωρικού / πολεοδομικού σχεδιασμού  και χρηματοδότησης ενεργειακών έργων, φορείς και ομάδες της Καρδίτσας, όπως το Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε., το Νομαρχιακό Σωματείο Καρδίτσας Α.με.Α, η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας ΣΥΝ.ΠΕ (ΕΣΕΚ), το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας με τον όμιλο «Κλιματική Αλλαγή - Κλιματική Κρίση».

 • Η κα Αντωνίου Αγορίτσα (Υπεύθυνη Έργου 2ISECAP), παρουσίασε τις δράσεις μετριασμού στον τομέα των μεταφορών, όπως παρουσιάζονται στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα - ΣΔΑΕΚ και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ. Τα σχέδια αυτά εκπονήθηκαν από το Δήμο Καρδίτσας το 2021, το πρώτο μεν για την προσχώρηση στο Σύμφωνο των Δημάρχων και το δεύτερο ως συμπληρωματικό εργαλείο, στοχεύοντας προς την κλιματική ουδετερότητα. Δείτε την παρουσίαση εδώ.
 • Η κα Γιαννούλη Ιωάννα (Συντονίστρια του έργου 2ISECAP – BPM S.A.) έθεσε τη σημαντικότητα της προτεραιοποίησης των δράσεων μετριασμού στον τομέα των μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες της πόλης και την εκπλήρωση των στόχων του ΣΔΑΕΚ.
 • Ο κος Παπαποστόλου Ευάγγελος (Πρόεδρος Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε.), ως επαγγελματίας αυτοκινητιστής, εξέθεσε το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και την ανάγκη στοχευμένων δράσεων για αποσυμφόρηση του κέντρου, την ελεγχόμενη στάθμευση, την κατασκευή νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης, τη βιώσιμη μετακίνηση των πολιτών με σχεδιασμό νέων γραμμών σύνδεσης των πιο απομακρυσμένων περιοχών με το κέντρο και τέλος τη μείωση των εκπομπών ρύπων με τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων.
 • Ο κος Αγραφιώτης Βασίλειος (Πρόεδρος Νομαρχιακού Σωματείου Καρδίτσας Α.με.Α) έθεσε τη δυσκολία προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες. Επισήμανε την ανάγκη αυστηρής τήρησης της νομοθεσίας και του ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών προσβασιμότητας τόσο σε δημόσια έργα (πεζοδρόμια, διαβάσεις, πλατείες κ.α.) όσο και σε επιχειρήσεις συνάθροισης κοινού (πρόσβαση, ζώνες διέλευσης, WC κ.α.). Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις απουσιάζει η κοινωνική ευαισθητοποίηση των συμπολιτών, καθώς παρατηρείται κατάληψη πεζοδρομίων από αυτοκίνητα, εμπορεύματα και τραπεζοκαθίσματα δυσχεραίνοντας τη διέλευση των ατόμων με κινητικά προβλήματα.
 • Η κα Βελεσιώτου Αικατερίνη (Πρόεδρος Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας) γνωστοποίησε τη χαρτογράφηση του χώρου στο κέντρο της πόλης και στην περιοχή των φοιτητικών εστιών, η οποία πραγματοποιήθηκε σαν δράση στο πλαίσιο του έργου GREAT Budgeting, και ανέδειξε ως πάγιο αίτημα του φοιτητικού πληθυσμού την ανάγκη πύκνωσης των δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ διευκολύνοντας την ασφαλή και βιώσιμη κινητικότητα.
 • Ο κος Τουρκολιάς Χρήστος (εξωτερικός συνεργάτης του ΚΑΠΕ) τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού παρακολούθησης των μέτρων και επίτευξης των στόχων του ΣΔΑΕΚ, ο οποίος να προβλέπει τη διαρκή αναθεώρησή του σε περιπτώσεις απόκλισης από το στόχο. Σημαντικός είναι ο σχεδιασμός εκείνων των έργων που παρουσιάζουν συνέργειες μεταξύ βιώσιμης κινητικότητας και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, λόγω ανεπαρκών χρηματοδοτικών πόρων.
 • Ο κος Κονταξής Γεώργιος (Γεν. Γραμματέας ΕΣΕΚ) τόνισε ότι η Ενεργειακή Κοινότητα αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της πόλης, όπως αποδεικνύεται μέσα από τις δράσεις της (επεξεργασία υπολειμματικής βιομάζας της πόλης, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείου). Επίσης, τοποθετήθηκε υπέρ της άμεσης υλοποίησης δράσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη.
 • O κος Παπανούσκας (Καθηγητής – Συντονιστής Ομίλου 1ου ΓΕΛ), ο οποίος έθεσε τα πιο σημαντικά ζητήματα των μαθητών σε ότι αφορά την κινητικότητα, την ασφάλεια κατά τη μετακίνησή τους από και προς το σχολείο και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους από το Αστικό ΚΤΕΛ.
 • Ο κος Γαβανάς Νικόλαος (Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) επισήμανε ότι οι στόχοι κλιματικής ουδετερότητας της πόλης πρέπει να γίνουν στόχοι του κάθε πολίτη μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση, στην πληροφόρηση, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των δράσεων δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό διακυβέρνησης.
 • Ο κος Μαυρογεώργης Θεόδωρος (Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος υπεύθυνος ομάδας μελέτης ΣΒΑΚ) τόνισε ότι ο σχεδιασμός των μεταφορών έχει πλέον διαφοροποιηθεί με τρόπο πολύ πιο ανθρωποκεντρικό, ενθαρρύνοντας περισσότερο τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης (αστικό-υπεραστικό ΚΤΕΛ, ποδήλατο, πεζή μετακίνηση και μικροκινητικότητα). Πρότεινε τη δημιουργία ή συνεργασία τμημάτων του Δήμου που θα ασχολούνται και με την συστηματική συλλογή δεδομένων κυκλοφοριακού και πολεοδομικού χαρακτήρα.
 • Τέλος, ο κος Σχορετσιανίτης Ηλίας (Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών) επισήμανε πως οι προτάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ συγκλίνουν με τους στόχους βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου, αρκεί να εκπονηθούν ρεαλιστικές μελέτες εφαρμογής. Επίσης, τόνισε ότι η συνδρομή των πολιτών θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω, καθώς και ο επαναπροσδιορισμός των μέτρων εφαρμογής στον τομέα της κυκλοφορίας και μετακίνησης εντός πόλης.

Συμπερασματικά, από την παραπάνω συμμετοχική διαδικασία απορρέουν οι επόμενες απαραίτητες κινήσεις:

 1. Δημιουργία Μηχανισμού παρακολούθησης-αξιολόγησης-αναθεώρησης των δράσεων μετριασμού.
 2. Δημιουργία «Φορέα διακυβέρνησης» για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων.
 3. Αναδιάρθρωση και ιεράρχηση των δράσεων μετριασμού, οι οποίες σχετίζονται με τα προβλήματα κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία.
 4. Ενίσχυση της γραμμής προσβασιμότητας των Πανεπιστημιακών τμημάτων με στόχο την καλύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση των φοιτητών.
 5. Λήψη μέτρων για την αποσυμφόρηση του κέντρου από τα αυτοκίνητα με καλύτερες συνθήκες στάθμευσης.
 6. Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας νέας γραμμής πρόσβασης στο κέντρο της πόλης με τη χρήση δύο λεωφορείων χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και χαμηλών εκπομπών ρύπων (π.χ. πιλοτική χρήση ηλεκτρικών οχημάτων).

Επόμενο στόχο αποτελεί η διοργάνωση άλλου θεματικού «Ζωντανού Εργαστηρίου» με τη συμμετοχή σχετικών φορέων (π.χ. αγροτικός τομέας) για την αποτελεσματικότερη ενεργειακή μετάβαση της πόλης της Καρδίτσας.

Ο Δήμος Καρδίτσας και η ΑΝ.ΚΑ εκκινούν το πρόγραμμα "Κάλυψη"

Υπογράφεται από το Δήμο Καρδίτσας και την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. η προγραμματική σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής "Κάλυψη". Τις επόμενες μέρες με τις υπογραφές του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ και του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη Κων/νου ξεκινούν οι διαδικασίες επιλογής των ακινήτων και των ωφελούμενων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών της πόλης της Καρδίτσας που συμμετείχαν στα προγράμματα «ESTIA ΙΙ» και «ESTIA 2021» για αιτούντες διεθνή προστασία.

Αφορά τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας 25 έως 39 ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και προβλέπει την κάλυψη του κόστους μίσθωσης της α’ κατοικίας τους για 3 έτη.

Το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής "Κάλυψη" της Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΟΠΕΚΑ με πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

LEADER Καρδίτσας – Θεσσαλιώτιδας

Προτεραιότητα οι συνεργασίες, η στήριξη της επιχειρηματικότητας του Αγροτικού χώρου και η προστασία του περιβάλλοντος.

Συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν τη προηγούμενη βδομάδα από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. με το ΔΣ του Τ.Ο.Ε.Β Ταυρωπού και της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Ν. Καρδίτσας.

Το συμπέρασμα των διαβουλεύσεων που προέκυψε για το σχεδιασμό του νέου LEADER ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ είναι η προτεραιότητα σε συνεργασίες, η στήριξη της επιχειρηματικότητας του Αγροτικού χώρου και η προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον συζητήθηκαν οι συνέργειες, η ενίσχυση δράσεων στήριξης του Αγροτικού χώρου, της αγροδιατροφής και η ενίσχυση χρήσεων ΑΠΕ, οι νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων, η διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στόχος των διαβουλεύσεων είναι το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.

Προτεραιότητα η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και μεταξύ των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Θεσσαλίας

Αυτό ήταν το συμπέρασμα των διαβουλεύσεων για το σχεδιασμό του νέου LEADER ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. με το τμήμα Κτηνιατρικής και το εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Υποδ/νση Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας και την Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν στελέχη των φορέων και καθηγητές των Παν/κων τμημάτων και συζητήθηκαν οι ευκαιρίες συνεργασίας, οι συνέργειες, νέες ιδέες και η δυνατότητα μεταφοράς γνώσης και καλών πρακτικών στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που σχεδιάζονται στη Δυτική Θεσσαλία

Αξίζει να δείτε ...

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.