24410 42363 26345   24410 71636

 • ΚΥπΕΑ

  Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας (ΚΥπΕΑ)
 • CLLD/LEADER

  Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
 • «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022»

  Το λεύκωμα «Καρδίτσα, η ΕΣΤΙΑ μας! 2017-2022» είναι μια σύνοψη των δράσεων, γεγονότων και εμπειριών που καταγράφηκαν από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος ‘’ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία’’ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
  Read More
 • 3 Χρόνια YES!

 • «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

  «Πρωτοβουλία Επανένταξης Αστέγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Ε.Κ.» (κωδ. ΣΕ-8) στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
 • Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

  Στόχος του Προγράμματος είναι η αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • 2ISECAP

  « 2ISECAP » Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα | «2ISECAP» Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans
 • OBCD

  «OBCD» - Δημιουργία Τριγώνων Γνώσης για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας | «OBCD» - Open Business for Community Development
 • SENEXIA

  Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50 | Promoting seniors' employment and self-employment
 • SEED

  Tο έργο SEED – Social innovation EcosystEm Development χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στην Ελλάδα
 • 30 χρόνια LEADER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Ολοκληρώθηκε η 33η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑN.KA A.E.

Στην 33η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. εκφράστηκε η διαχρονική στήριξη των φορέων/μετόχων στην αποστολή της εταιρείας καθώς και η ικανοποίηση για τη διεκδίκηση νέων αναπτυξιακών πόρων και προγραμμάτων από την εταιρία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (ποσοστό συμμετοχής 57%) διεξήχθη μέσα σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα υπό την Προεδρία του κου Αναγνωστόπουλου Δημήτρη, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ο Γενικός Διευθυντής κος Σακελλαρίου Ευάγγελος αφού παρουσίασε ένα 6λεπτο video με τις δράσεις και το έργο της εταιρίας, έκανε μια συνοπτική αναφορά στο Πρόγραμμα Δράσης του 2023, και έθεσε ως στόχους, την διαφοροποίηση του μίγματος έργων της εταιρίας, την ενεργοποίηση του Φορέα Διαχείρισης Τουρισμού, την μετεξέλιξη του ΚΥπΕΑ σε θερμοκοιτίδα αγροτικού χώρου, την έγκριση της στρατηγικής LEADER 2023-27 ύψους 7,1 εκατ. Ευρώ, τη διεκδίκηση προγραμμάτων υπερτοπικού χαρακτήρα και τη στόχευση σε έργα στήριξης νέων και μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού, όπως άνεργοι, άστεγοι και NEETs 18-29 ετών.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών κος Γανιάς Βασίλειος παρουσίασε τον ισολογισμό χρήσης, όπου παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών σε 1,4 εκατ. Ευρώ, σημειώθηκε βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών για το έτος 2022.

Στις τοποθετήσεις τους επί των πεπραγμένων οι μέτοχοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρεία, αναγνωρίζοντας το έργο της που έχει θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην περιοχή. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022 και η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., το Πρόγραμμα Δράσης 2023, η απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και της ΕΔΠ LEADER, ο καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Δ.Σ, η  διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 καθώς και οι αποφάσεις ορισμού της ΕΔΠ LEADER 2023-27 και συμμετοχής στην ΑΜΚΕ ‘’Ελληνικό Δίκτυο ΟΤΔ’’.

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας υπέβαλε πρόταση 7,1 εκατ. Ευρώ για το νέο LEADER 2023-2027

Μετά από μια πολύμηνη και επίπονη διαδικασία διαβούλευσης και σχεδιασμού από την ομάδα έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, υποβλήθηκε η πρόταση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER 2023-2027 με τίτλο ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ συνολικού προϋπολογισμού 7.088.500 € στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η περιοχή εφαρμογής αθροίζει 79.801 κατοίκους και περιλαμβάνει το σύνολο των 144 Δημ. Κοινοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας (με εξαίρεση το σχέδιο πόλεως Καρδίτσας) καθώς και τις 8 Δημ Κοινότητες της όμορης Δημ. Ενότητας Θεσσαλιώτιδας του Δήμου Δομοκού της Π.Ε. Φθιώτιδος.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 πραγματοποιήθηκαν 59 ενέργειες διαβούλευσης με 69 τοπικούς φορείς (συμμετείχαν ενεργά 1.054 πολίτες) από τους κλάδους της Αγροδιατροφής, της Επιχειρηματικότητας, των Δομικών υλικών - Κατασκευών, του Τουρισμού, της Έρευνας - Καινοτομίας, της Κοινωνικής Οικονομίας - Δικτύωσης, της Κοινωνικής Συνοχής, της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Πολιτικής Προστασίας, του Πολιτισμού, των Χρηματοδοτικών Θεσμών και της Περιφερειακής - Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά από τον καθορισμό των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών της περιοχής οι φορείς ιεράρχησαν τις ανάγκες και η ομάδα έργου σχεδίασε τη στρατηγική γύρω από 6 Στρατηγικούς Στόχους:

 • Δημιουργία προϊόντων αξίας και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
 • Τόπος βιωματικών εμπειριών
 • Οικοσύστημα καινοτομίας
 • Τόπος αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής
 • Προτεραιότητα στους νέους - ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Διατήρηση φυσικής ποικιλομορφίας - περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Το τοπικό πρόγραμμα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. φιλοδοξεί να παρέχει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στους τομείς αγροδιατροφής, τουρισμού, βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, καθώς και δυνατότητες συνεργασίας – δικτύωσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως αποτυπώνεται στα χρηματοδοτικά στοιχεία ανά ομάδες υπο- παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος: 

 

Ένταξη των δικαιούχων νοικοκυριών στο Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «Κάλυψη» του Δήμου Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» ανακοινώνει την ένταξη των 17 νοικοκυριών στο πρόγραμμα σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας βάσει της μοριοδότησης τους, όπως δίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Σχετικά έγγραφα: Απόφαση 419-2023

Στη συνέχεια η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ θα αναλάβει την αντιστοίχιση  των ωφελουμένων νοικοκυριών  με τα διαθέσιμα ακίνητα.

 


Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στην Καρδίτσα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ο όροφο.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Συντάχθηκε στις 29 Ιουνίου 2023

Διάχυσης αποτελεσμάτων του Έργου INTERGEN – European Inter-Generational Support Career Development Initiative

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Κιέριον η εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του Έργου INTERGEN - European Inter-Generational Support Career Development Initiative (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ανάπτυξης Καριέρας μέσω της υποστήριξης της διαγενεακής μάθησης).

Ο στόχος του έργου INTERGEN, μιας πρωτοβουλίας που υλοποιείται από ομάδα 8 εταίρων από 7 κράτη μέλη της ΕΕ, είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων, της κοινωνικής συνοχής και της ευρωπαϊκής ταυτότητας των ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση, ιδίως εκείνων που είναι κάτω των 30 ή άνω των 50 ετών.

Συντονιστής του είναι ο γαλλικός φορέας "Association Pour Le Developpement Des Initiatives Citoyennes Et Europeennes", με τη συμμετοχή εταίρων από την Ισλανδία (Skref fyrir Skref ehf / Step by step), την Ιταλία (ETN School s.r.l.), τη Λετονία (Biznesa Makslas Un Technologiju Augstskola Riseba), τη Φινλανδία (Anmiro Oy), το Ηνωμένο Βασίλειο (European Placement Network Limited) και την Ελλάδα (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.).

Το Έργο, ανέπτυξε τη μέθοδο INTERGEN BRIDGE, η οποία προάγει την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της προσέγγισης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, μέσα από την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των γενεών.

Όλες οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης αφορούσαν τη διαγενεακή κατάρτιση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά από την ΑΝΚΑ ΑΕ, η κα. Τριάντου Λαμπρινή ως Υπεύθυνη παρουσίασε το πρόγραμμα ενώ η κα. Παπακυρίτση Βένια, Εκπαιδευτικός παρουσίασε το Εκπαιδευτικό Υλικό που αναπτύχθηκε.

Στη συνέχεια η κα. Μαλιώρα Μαρία από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο E-SCHOOL, παρουσίασε τα προγράμματα ERASMUS+: «Let me tell you .. A call to illusion so that emptied Europe and the seniors feel part of the XXI century through training in digital skills» και το «Professional reconversion to ensure a better professional future» και η κα. Χατζηδημητριάδου Παναγιώτα από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΚΕΚ ΕΥΡΩΙΔΕΑ ανέπτυξε το θέμα της κατάρτισης εργαζομένων (ΔΥΠΑ).

Η κα. Καρκαλέτση Ελευθερία, Διευθύντρια ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, αναφέρθηκε στις ειδικότητες και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας των αποφοίτων του ΙΕΚ και τέλος, ο κ. Μπαλωμένος Θεόδωρος, Διευθυντής Πειραματικού Δ.ΙΕΚ Καρδίτσας, μίλησε για τη Διαγενεακή κατάρτιση μέσω των προγραμμάτων του Ινστιτούτου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων, καθώς και με την παρέμβαση του γενικού διευθυντή της ΑΝΚΑ, κ. Ευάγγελου Σακελλαρίου για το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων της εκπαίδευσης ενηλίκων στη περιοχή μας.

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.

 

Αξίζει να δείτε ...

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.