24410 42363 26345   24410 71636

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Πρόσκληση απ' ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκπόνησης Μελέτης-Εμπειρογνωμοσύνης

Πρόσκληση απ' ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών εκπόνησης Μελέτης-Εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος "Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας" στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Α.Ε ΟΤΑ»

Η προτεινόμενη ανάθεση θα διαρκέσει έως τις 30/06/2025, ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε Δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε Ευρώ (16.445,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του έργου «Τοπικό Πρόγραμμα Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» και ειδικότερα του υποέργου «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0006108854).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με δικαιούχο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000)


Πρόσκληση 621/20-05-2022

Παράρτημα Α (Τεχνική Έκθεση)

Παράρτημα Β (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)


 

LEADER Logo paa Logo espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Επικοινωνία: 

__________________________________________________________________________________________________

     

           

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Μ. Αλεξάνδρου 34 (1ος και 2ος όροφος) 

+30 24410 42363 | anka@anka.gr

Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Social:          

 

 

 

       

Διαπολιτισμικό Κέντρο ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Δημοτική Αγορά (έναντι Αγ. Γεωργίου)

+30 24410 75100

Δε-Πα: 8.00 - 17.00

Social: 

Τοποθεσία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.