24410 42363 26345   24410 71636

  • 1
  • 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης ξύλινων επίπλων - Εργασίες βαφής κτιρίων και εργασίες επίχρισης - Υπηρεσίες μεταφοράς εξοπλισμού που εκμισθώνονται στο πλαίσιο του έργου ESTIA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου "EΣTIA 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία" στο Δήμο Καρδίτσας, με κωδικό ΟΠΣ 5184002 που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να προβεί στις ακόλουθες αναθέσεις:

  • Εργασίες επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης ξύλινων επίπλων/επιφανειών/πάγκων/ειδών σε οικήματα που εκμισθώνονται στο πλαίσιο του έργου.
  • Εργασίες βαφής κτιρίων και εργασίες επίχρισης, σε οικήματα που εκμισθώνονται στο πλαίσιο του έργου.
  • Υπηρεσίες μεταφοράς εξοπλισμού

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 15:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Καρδίτσας» για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου "EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία" στο Δήμο Καρδίτσας, με κωδικό ΟΠΣ 5085302 που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν:

Το πλήρες σώμα της πρόσκλησης [Αρχείο PDF 1,10 MB]

Έντυπο B: Οικονομικής Προσφοράς [DOC 33,5 KB] / [PDF 176 KB

Έντυπο Γ: Υπόδειγμα ΥΔ [DOC 66,5 KB] / [PDF 189KB

Υπόδειγμα ΥΔ: Ασφαλιστικές εισφορές  [DOC 46 KB] / [PDF 169 KB

Υπόδειγμα ΥΔ: Τεχνικής προσφοράς [DOC 48 KB] / [PDF 175 KB

 Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως την Δευτέρα 28/03/2022 και ώρα 15:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών χρωματισμού για την αποκατάσταση οικημάτων που μισθώνονται στο πλαίσιο του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου "EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία" στο Δήμο Καρδίτσας, με κωδικό ΟΠΣ 5085302 που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να προβεί στις ακόλουθες αναθέσεις:

Προμήθεια υλικών χρωματισμού για την αποκατάσταση οικημάτων που μισθώνονται στο πλαίσιο του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως την Τετάρτη 23/02/2022 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης ξύλινων επίπλων/επιφανειών/πάγκων/ειδών σε οικήματα που εκμισθώνονται στο πλαίσιο του έργου ESTIA 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο της δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου "EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία" στο Δήμο Καρδίτσας, με κωδικό ΟΠΣ 5085302 που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να προβεί στις ακόλουθες αναθέσεις:

Εργασίες επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης ξύλινων επίπλων/επιφανειών/πάγκων/ειδών σε οικήματα που εκμισθώνονται στο πλαίσιο του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως την Τετάρτη 23/02/2022 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στον Δήμο Καρδίτσας» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας φορητών πυροσβεστήρων 2kg.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν:

Το πλήρες σώμα της πρόσκλησης [Αρχείο PDF 1,18 MB]

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς [DOC 29 KB] / [PDF 113,66 KB] 

 Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34-Καρδίτσα ΤΚ 43132- 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως την Τετάρτη 05/01/2022 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 .

 

 

Copyright © 2005 - 2021 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.                                                                                                      

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.