Τηλ. κέντρο: 24410 42363, 26345, Fax: 24410 71636

 
  • Agrochains

    Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων, για ενεργειακή αξιοποίηση
  • 1

Αντικείμενο του Έργου

Οι επιμέρους στόχοι του έργου σε συνάρτηση με τις Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Ανάπτυξη, εφαρμογή και οικονομική αξιολόγηση εφοδιαστικών αλυσίδων πράσινων υπολειμμάτων (ΕΕ1), οι οποίες περιλαμβάνουν τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης της πρώτης ύλης από τον αγρό έως την πόρτα των εργοστασίων παραγωγής ενεργειακών προϊόντων.

 Σκοπός της ΕΕ1 είναι ο καθορισμός των σταδίων, των επιμέρους εργασιών, του εργατικού δυναμικού και του μηχανικού εξοπλισμού που εμπλέκονται στην υλοποίηση των εφοδιαστικών αυτών αλυσίδων καθώς και η αποτίμηση τους με δοκιμές πεδίου και χρονικές μετρήσεις. 

  • Παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων και περαιτέρω παραγωγή ενέργειας, μέσω δοκιμών καύσης και αεριοποίησης, ώστε να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες εφοδιαστικές αλυσίδες από το αγρό ως και την κάθε ενεργειακή χρήση (ΕΕ2-ΕΕ4).

Η ΕΕ2 περιλαμβάνει την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο θρυμματισμένου υλικού από τα πράσινα υπολείμματα, που έχουν προηγουμένως καθοριστεί. Η θρυμματισμένη βιομάζα θα δοκιμαστεί σε κατάλληλο λέβητα και η όλη διαδικασία θα αξιολογηθεί τεχνικά και οικονομικά.
Αντίστοιχα, η ΕΕ3 περιλαμβάνει την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο πελετών από προκαθορισμένα πράσινα υπολείμματα. Οι πελέτες θα δοκιμαστούν σε σχετικό λέβητα και η όλη διαδικασία θα αξιολογηθεί τεχνικά και οικονομικά.

Τέλος, η ΕΕ4 περιλαμβάνει την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο μπρικετών από προκαθορισμένα πράσινα υπολείμματα καθώς και δοκιμή σε μονάδα αεριοποίησης. Η όλη διαδικασία θα αξιολογηθεί, ομοίως, τεχνικά και οικονομικά. 

  • Αξιολόγηση της αποδοχής των παραγόμενων στερεών βιοκαυσίμων από την τοπική αγορά μέσω πιλοτικής διάθεσης των ενεργειακών προϊόντων σε καταναλωτές (ΕΕ3-ΕΕ4).

Για την αξιολόγηση της αποδοχής των παραγόμενων βιοκαυσίμων από την τοπική αγορά, θα χρησιμοποιηθούν μεθοδολογίες του marketing για την Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Νέου Προϊόντος. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προϊόντων θα περιλαμβάνουν την ποιότητα, την απόδοση κατά την καύση, την πηγή προέλευσης α΄ υλών, την χρηστικότητα και την ελκυστικότητα, την ευκολία στην παραγωγή, την κερδοφορία/ οικονομική αποδοτικότητα και τέλος την διαφοροποίηση και τα καινοτομικά χαρακτηριστικά.
Θα μετρηθεί και αξιολογηθεί στατιστικά ο βαθμός αποδοχής από τους ενδιάμεσους επιχειρηματίες εμπόρους της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως και από τους αγοραστές με τη χρήση κατάλληλων ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων ή και workshops.
 

  • Αποτίμηση της βιωσιμότητας και των τοπικών επιπτώσεων των εφοδιαστικών αλυσίδων, περιβαλλοντικά και οικονομικά, μέσω αναλύσεων κύκλου ζωής και κόστους κύκλου ζωής καθώς και κοινωνικό-οικονομικής ανάλυσης (ΕΕ5) 

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (ΑΚΚΖ) θα εξετάσουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την συλλογή των πράσινων υπολειμμάτων μέχρι την τελική.

Ποιοί είμαστε

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Καρδίτσας,
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μ. Αλεξάνδρου 34
(1ος και 2ος όροφος)

+30 24410 42363
anka@anka.gr
Δε-Πα: 8.00 - 16.00

Που βρισκόμαστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την καλύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Εάν διαφωνείτε με αυτό, επιλέξτε απόρριψη.